Godło Polski Królowa Jadwiga

 

Statut

 

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

   IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

W WIELUNIU

 

 

 

 

SPIS  TREŚCI

 

Podstawa prawna.............................................................................................................. 3

 

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE............................................................ 5

 

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY............................................................ 5

Dokumenty nadrzędne......................................................................................................... 5

Cele szkoły.......................................................................................................................... 5

Zadania szkoły..................................................................................................................... 7

Cele i zadania edukacji wczesnoszkolnej............................................................................. 8

Zadania opiekuńcze szkoły.................................................................................................. 11

Pomoc psychologiczna........................................................................................................ 14

Doradztwo zawodowe......................................................................................................... 18

Wolontariat........................................................................................................................... 19

 

ROZDZIAŁ III - ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE................................ 20

Dyrektor szkoły................................................................................................................... 21

Rada pedagogiczna.............................................................................................................. 23

Samorząd uczniowski.......................................................................................................... 25

Rada rodziców..................................................................................................................... 26

Zasady  współpracy między organami szkoły oraz sposób  rozstrzygania sporów między

nimi...................................................................................................................................... 27

 

ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY................................................ 28

Organizacja roku szkolnego................................................................................................. 28

Organizacja oddziałów sportowych..................................................................................... 31

Organizacja zajęć dodatkowych.......................................................................................... 31

Współpraca z rodzicami....................................................................................................... 32

Świetlica szkolna................................................................................................................. 33

Biblioteka szkolna................................................................................................................ 35

Praktyki pedagogiczne......................................................................................................... 37

 

ROZDZIAŁ V - NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY................................ 37

Zadania nauczycieli............................................................................................................. 37

Prawa nauczycieli................................................................................................................ 40

Zadania wychowawcy......................................................................................................... 41

Zadania pedagoga szkolnego............................................................................................... 42

Zadania nauczyciela bibliotekarza....................................................................................... 44

Pracownicy niepedagogiczni............................................................................................... 44

Koordynator do spraw bezpieczeństwa............................................................................... 45

 

ROZDZIAŁ VI - PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW............................................... 47

ROZDZIAŁ VII SYSTEM KAR I NAGRÓD............................................................ 50

 

ROZDZIAŁ VIII - WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ

EDUKACYJNYCH.......................................................................................................... 53

Informowanie o ocenach...................................................................................................... 55

Klasyfikacja śródroczna i roczna......................................................................................... 57

Egzamin klasyfikacyjny....................................................................................................... 58

Zastrzeżenia do oceny klasyfikacyjnej................................................................................. 60

Egzamin poprawkowy......................................................................................................... 61

 

ROZDZIAŁ IX -  WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W KL. I–III. 63

 

ROZDZIAŁ X -   WEWNĄTRZSZKOLNE   ZASADY    OCENIANIA

ZACHOWANIA................................................................................................................ 68

Ustalenie rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania..................................... 69

Zasady i kryteria punktowego oceniania zachowania.......................................................... 69

Zadania wychowawcy......................................................................................................... 71

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania....................................................................... 71

Informowanie o ocenach zachowania.................................................................................. 76

Warunki  i  tryb  odwołań  oraz  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej zachowania................................................................................................. 77

 

ROZDZIAŁ XI - PROGRAM  WYCHOWAWCZO–PROFILAKTYCZNY............ 78

 

ROZDZIAŁ XII - CEREMONIAŁ SZKOLNY............................................................ 79

 

ROZDZIAŁ XIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE.................................................. 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA  PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz.624 ze zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (U. z 2017 r. poz. 356).
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. Nr 56 poz. 506 ze zm.).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1.
 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu.
 2. Szkoła jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową.
 3. W szkole do 2019 r. funkcjonują oddziały gimnazjalne.
 4. Siedziba szkoły mieści się w dwóch budynkach w Wieluniu: ul. Józefa Piłsudskiego 6 i ul. 18 Stycznia 24.
 5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wieluń z siedzibą przy pl. Kazimierza Wielkiego 1 w Wieluniu.
 6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 • 2.

Dokumenty nadrzędne

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz potrzeby środowiska lokalnego.

 

 • 3.

Cele szkoły

 1. Nauczanie i wychowanie za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 2. Kształcenie i wychowanie w szkole ma na celu:
 • wszechstronny rozwój uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym;
 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 • 4.

Zadnia szkoły

 1. Szkoła realizuje cele i zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności:
  • umożliwia zdobywanie wiedzy zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami uczniów;
  • stwarza uczniom z różnorodnymi dysfunkcjami możliwość optymalnego rozwoju i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie;
  • udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
  • sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nią;
  • zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna;
  • umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;
  • kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
  • upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtuje postawy sprzyjające jego wdrażaniu;
  • zapewnia możliwość nauki religii oraz etyki;
  • upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
  • kształtuje u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
  • promuje zdrowy tryb życia;
  • wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz poradniami specjalistycznymi świadczącymi pomoc uczniom i ich rodzicom;
 • rodzicami;
 • organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz młodzieży i rodziny;
 • organizacjami pożytku publicznego oraz wolontariuszami;
 • przedszkolami;
 • szkołami średnimi;
 • wyższymi uczelniami;
 • samorządem lokalnym.
 1. Zadania szkoła realizuje poprzez:
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi planami nauczania;
 • organizowanie uroczystości o charakterze patriotycznym;
 • sprawowanie opieki pedagogicznej i psychologicznej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • organizowanie nauczania indywidualnego zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • udział uczniów w zajęciach rozwijających uzdolnienia oraz pracach w organizacjach i stowarzyszeniach, działających na terenie szkoły;
 • organizację zajęć wspomagających uczniów z dysfunkcjami;
 • organizację konkursów i udział w nich;
 • realizację programów profilaktycznych;
 • organizację wycieczek i imprez, obozów naukowych, zielonych szkół, wypoczynku letniego i zimowego;
 • organizowanie systemu doradztwa zawodowego.

 

 • 5.

Cele i zadania edukacji wczesnoszkolnej (klasy I - III)

 1. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Proces wychowania i kształcenia prowadzony w klasach I – III szkoły podstawowej umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. Edukacja na tym etapie jest ukierunkowana na zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych ucznia. Szkoła respektuje podmiotowość ucznia w procesie budowania indywidualnej wiedzy oraz przechodzenia z wieku dziecięcego do okresu dorastania. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na II etapie edukacyjnym.
 2. Do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • wspieranie:
 1. aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku;
 2. rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się;
 • wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na treściach adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne, indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałania w grupie;
 • zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii;
 • organizacja zajęć:
 1. dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej);
 2. umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka;
 3. wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku;
 4. wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia z dzieciństwa w wiek dorastania;
 5. umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju;
 6. wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka;
 7. wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska;
 8. umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka;
 • organizacja przestrzeni edukacyjnej:
 1. ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych;
 2. umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie bezpieczeństwa;
 3. stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się.

 

 • 6.

Zadania opiekuńcze szkoły

 1. Zadania opiekuńcze szkoła realizuje zgodnie z rocznym planem pracy.
 2. Zadania opiekuńcze wykonywane są według następujących zasad:
 • za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada  nauczyciel prowadzący te zajęcia;
 • za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów wychowawczych;
 • harmonogram dyżurów (nazwiska nauczycieli, czas pełnienia dyżurów oraz miejsce pełnienia dyżuru) wywieszony jest w pokoju nauczycielskim;
 • nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni, łącznikach, przed salą gimnastyczną, na boisku szkolnym;
 • dyżur wychowawczy rozpoczyna się 10 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z dzwonkiem kończącym przerwę;
 • za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcję;
 • nad bezpieczeństwem uczniów przybywających do szkoły wcześniej, przed rozpoczęciem pierwszych dyżurów wychowawczych, czuwają panie woźne - uczniowie znajdują się wówczas w jednym miejscu, na dolnym korytarzu szkoły;
 • za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają:
  1. kierownik wycieczki i opiekunowie grupy;
  2. na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej sie poza teren szkoły, lecz w obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, co najmniej jeden opiekun na 30 uczniów;
  3. na wycieczce udającej się poza teren szkoły, z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, jeden opiekun na 15 uczniów;
  4. na wycieczce turystyki kwalifikowanej - jeden opiekun na 10 uczniów, a kierownik wycieczki musi posiadać odpowiednie uprawnienia, przy czym ubezpieczenie młodzieży i opiekunów uczestniczących w wycieczkach szkolnych jest obowiązkowe;
 • wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej;
 • na początku roku szkolnego wychowawcy wszystkich klas są zobowiązani do zapoznania uczniów z przepisami i zwyczajami panującymi w szkole oraz regulaminem zachowania podczas przerw.
 1. Uczniom, którzy z przyczyn losowych wymagają stałej lub doraźnej opieki, szkoła udziela pomocy w miarę posiadanych środków.
 2. Szkoła współdziała z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez udzielanie porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i szkoleń.
 3. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
 4. W szkole funkcjonuje zespół nauczycieli, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.
 5. W szkole organizuje się działania innowacyjne tj.:
  • rozwijanie aktywności intelektualnej, emocjonalnej, ruchowej poprzez stosowanie na zajęciach twórczej metody dramy;
  • zajęcia w terenie oraz „zielone szkoły”;
  • edukacja przez szachy;
  • rozwijanie wrażliwości słuchowo-muzycznej, poprzez uczestnictwo
   w warsztatach i koncertach;
  • prowadzenie lekcji muzealnych w ramach edukacji regionalnej, podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów poprzez realizację projektów i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;
  • zajęcia taneczne;
  • zajęcia dla przedszkolaków.

 

 

 • 7.

Pomoc psychologiczna

 1. Szkoła zapewnia uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno– pedagogiczną.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z zaburzeń komunikacji językowej;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w szkole należy w szczególności:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 • określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
 • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 • współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
 1. Zadania, o których mowa w ust. 4, są realizowane we współpracy z:
 • rodzicami;
 • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • szkołami i placówkami;
 • podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega w szczególności na:
 • diagnozowaniu środowiska ucznia;
 • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
 • rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
 • wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 • organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;
 • wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;
 • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • organizowaniu pomocy uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych jest ona potrzebna.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna szkole może być udzielana na wniosek:
 • ucznia;
 • rodziców;
 • nauczyciela;
 • pedagoga;
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 • dyrektora szkoły;
 • kuratora sądowego;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodzinnego;
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki.
 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
  • klas terapeutycznych;
  • zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
  • warsztatów;
  • porad i konsultacji.
 2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi oraz nauka w klasie integracyjnej wymagają zgody rodziców.
 3. Zasady organizowania wyżej wymienionych form pomocy określają odrębne przepisy.
 4. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wnioski do dalszej pracy z uczniem zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.
 5. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.

 

 • 8.

Doradztwo zawodowe     

 1. Zadaniem działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa jest systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenie, aktualizacja, udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywanie osobom zainteresowanym (uczniom, ich rodzicom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
 • sieci szkół ponadpodstawowych;
 • rynku pracy;
 • trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia, wykonywanych zawodów;
 • instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;
 • programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
 • udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom;
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery;
 • koordynowanie działań informacyjno-doradczych szkoły;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne systemy doradztwa zawodowego: kuratorium oświaty, urzędem pracy, centrum informacji i planowania kariery zawodowej, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi itp.;
 • systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego.
 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia są prowadzone:
 • w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;
 • w ramach spotkań z rodzicami;
 • w ramach spotkań z pedagogiem;
 • przez udział w spotkaniach i wyjściach do szkół ponadpodstawowych.

 

 • 9.

Wolontariat

 1. W szkole funkcjonują różne formy wolontariatu.
 2. Wolontariat w szkole ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 3. Cele wolontariatu:
  • zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
  • angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
  • promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
  • organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
  • tworzenie przestrzeni dla służby wolontariackiej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
  • pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do szkolnych i pozaszkolnych działań o charakterze wolontariackim, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
  • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
  • promowanie idei wolontariatu;
  • angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
 4. Nagradzanie wolontariuszy:
  • nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla ich działalności;
  • wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariacką i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi w statucie szkoły w rozdziale dotyczącym wewnątrzszkolnego oceniania;
  • formy nagradzania:
   1. pochwała dyrektora na szkolnym apelu;
   2. przyznanie dyplomu;
   3. wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;
   4. dodatnie punkty z zachowania;
   5. pisemne podziękowanie do rodziców;
   6. wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

 • 10.
 1. Organami szkoły są:
 • dyrektor szkoły;
 • rada pedagogiczna;
 • samorząd uczniowski;
 • rada rodziców.

 

 

 • 11.

Dyrektor szkoły

 1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 2. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 • występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
 • kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny, przedstawia plan nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej i radzie rodziców do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan, przy uwzględnieniu wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym, a przed zakończeniem roku szkolnego przedstawia informację o realizacji planu nadzoru;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole, ustala formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz okresy ich udzielania i wymiary godzin;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • współpracuje z pielęgniarką szkolną i lekarzem, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko, numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
 • nadzoruje prawidłowość prowadzonej dokumentacji szkoły;
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich;
 • odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkole;
 • przygotowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły;
 • stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
 • zawiera umowy z wolontariuszem na wykonywanie zadań statutowych szkoły, za wyjątkiem zadań o charakterze edukacyjnym;
 • przekonuje uczniów do idei wolontariatu, w szczególności poprzez przekazywanie przez wychowawców informacji dotyczących zasad i celów jego organizowania;
 • ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności nauczyciela;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 1. Dyrektor szkoły, w uzasadnionym przypadku, może wystąpić do kuratorium oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w trybie określonym statutem szkoły.
 2. Dyrektor szkoły może powołać zespół doradczy do realizacji określonych zadań.
 3. Skład zespołu doradczego ustala dyrektor szkoły.
 4. Podczas nieobecności dyrektora szkoły zastępuje wicedyrektor.

 

 

 • 12.

Rada pedagogiczna

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.
 5. Rada pedagogiczna obraduje na posiedzeniach.
 6. Posiedzenia rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 7. Posiedzenia mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, na wniosek co najmniej 1/3 członków rady.
 8. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
 9. Osoby biorące udział w posiedzeniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 11. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.
 12. Rada pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności.
 13. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 14. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  • projekt planu finansowego szkoły;
  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  • program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor powiadamia niezwłocznie organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 4. Rada pedagogiczna także:
 • wydaje opinię w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły;
 • dokonuje analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego co do przedłużenia okresu nauki;
 • wnioskuje o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego;
 • wybiera swojego przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

 

 • 13.

Samorząd uczniowski

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Zasady wyboru i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Podstawą działania samorządu uczniowskiego jest regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły oraz obowiązującym prawem.
 4. Opiekun samorządu jest wybierany w wyborach powszechnych.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
 1. Do kompetencji samorządu uczniowskiego należy:
 • uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego;
 • sporządzanie i przedstawianie radzie pedagogicznej wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 • opiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 1. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

 • 14.

Rada rodziców

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.
 5. Do kompetencji rady rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły organom sprawującym nadzór pedagogiczny.
 1. Rada rodziców może:
 • delegować przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora;
 • wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
 3. Decyzje rady rodziców są jawne, ogłaszane na spotkaniach klasowych z rodzicami.
 4. Członkowie rady rodziców zobowiązani są do składania sprawozdań ze swojej działalności grupie, którą reprezentują oraz przekazywania opinii i informacji o działaniach podejmowanych przez radę rodziców.

 

 • 15.

Zasady współpracy między organami szkoły

oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi

 1. Organy szkoły współpracują z sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji.
 2. Każdy organ planuje swoją pracę na rok szkolny i jest zobowiązany zapoznać ze swoim planem pozostałe organy, celem umożliwienia włączenia się do jego realizacji. Plany działania powinny być uchwalane nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły, w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
 3. Prawomocnie podjęte decyzje organów podawane są do publicznej wiadomości.
 4. W pracy organów mogą, na ich zaproszenie, uczestniczyć przedstawiciele innych organów, pod warunkiem, że posiedzenie jest tajne.
 5. Do rozstrzygania sporów między organami szkoły powołuje się komisję.
 6. W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu, a gdy w sporze uczestniczy dyrektor szkoły, również przedstawiciel organu założycielskiego.
 7. Czas pracy komisji określa się na maksymalnie 14 dni.
 8. W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawa zostaje przekazana do organu sprawującego nadzór nad szkołą.
 9. Decyzje komisji są wiążące dla stron sporu, jeżeli w pracach komisji uczestniczyło conajmniej 2/3 członków.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

 • 16.

Organizacja roku szkolnego

 1. Organizację roku szkolnego, w szczególności termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych i ferii szkolnych, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty.
 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w tym tygodniu miesiąca stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe ogłoszone przez MEN.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 4. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę, po zaopiniowaniu go przez radę pedagogiczną, organ nadzoru pedagogicznego oraz związki zawodowe, do dnia 30 maja danego roku.
 5. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:
 • liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 • ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia udział uczniów w kołach zainteresowań i innych zajęciach nadobowiązkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 2. Opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych sprawują nauczyciele zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów:
 • w razie nieobecności nauczyciela, dyżur pełni zastępujący go nauczyciel;
 • nauczyciel odpowiada za uczniów pozostawionych jego opiece podczas przerwy;
 • w razie bezwzględnej konieczności opuszczenia miejsca dyżuru, nauczyciel prosi o zastępstwo innego nauczyciela, który wtedy przejmuje pełną odpowiedzialność za powierzonych uczniów.
 1. Zasady bezpieczeństwa podczas organizacji wyjść, wycieczek i imprez organizowanych poza terenem szkoły regulują odrębne przepisy.
 2. W szkole może pracować wolontariusz za zgodą dyrektora.

 

 • 17.
 1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
 2. Zadania wicedyrektora:
 • zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności;
 • organizuje i koordynuje prace dydaktyczno-wychowawcze;
 • wykonuje zadania zlecone przez dyrektora szkoły.
 1. Liczba stanowisk wicedyrektorów jest w każdym roku szkolnym określana przez organ prowadzący odrębnymi uregulowaniami.

 

 • 18.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych w szczególnie trudnych warunkach demograficznych.
 3. Nauka języków obcych, lekcje wychowania fizycznego, informatyki, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mogą być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, międzyklasowych.
 4. Dyrektor szkoły na wniosek ucznia, jego rodziców lub wychowawcy, po wyrażeniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.                                                                                      
 5. Liczbę uczniów w zespole międzyoddziałowym określa organ prowadzący szkołę.
 6. Wszyscy uczniowie mają prawo do korzystania z zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami.

 

 • 19.
 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca (kontraktowy, mianowany, dyplomowany).
 2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

 • 20.
 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 • Rada pedagogiczna w uzasadnionych przypadkach może podjąć uchwałę o przedłużeniu godziny lekcyjnej do 60 minut oraz skróceniu do 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00.
 • Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny plan zajęć oraz higienę pracy umysłowej.
 • Oddział I etapu edukacyjnego może liczyć 25 uczniów.
 • Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze kończy się wraz z rozpoczęciem pierwszej tury ferii zimowych.

 

 • 21.
  1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:
 • sale lekcyjne i pracownie z niezbędnym wyposażeniem;
 • sale gimnastyczne;
 • boisko sportowe;
 • urządzenia sportowe i rekreacyjne;
 • bibliotekę i czytelnię szkolną;
 • gabinet pedagoga;
 • gabinet lekarski;
 • stołówkę szkolną;
 • szatnię;
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;
 • archiwum;
 • odpowiednie pomoce dydaktyczne.
 1. Zasady prowadzenia stołówki określają odrębne przepisy.
 2. W szkole działa strzelnica sportowa, która funkcjonuje w oparciu o regulamin strzelnicy.

 

 • 22.

Organizacja oddziałów sportowych

 1. W szkole można tworzyć oddziały sportowe dla uczniów na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Warunkiem utworzenia oddziału sportowego jest posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych.
 3. W oddziałach sportowych realizuje się program szkolenia sportowego równoległy z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego.
 4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych - co najmniej 10.

 

 • 23.

Organizacja zajęć dodatkowych

 1. W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i zainteresowań.
 2. Zajęcia dodatkowe organizowane są w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • warsztatów;
 • wycieczek, zielonych szkół, obozów naukowych;
 • zajęć sportowych;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
 • zajęć logopedycznych;
 • gimnastyki korekcyjnej.
 1. Zajęcia mogą być prowadzone we współpracy z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi oraz wolontariuszami, po wyrażeniu zgody przez dyrekcję szkoły.
 2. Udział w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i nie może kolidować z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi.

 

 

 • 24.

Współpraca z rodzicami

 1. Rodzice współdziałają ze szkołą w sprawach kształcenia, wychowania i profilaktyki poprzez:
 • udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę lub dyrektora;
 • spotkania z nauczycielami;
 • indywidualne kontakty z wychowawcą, nauczycielami, dyrektorem, pedagogiem lub psychologiem;
 • działalność rady rodziców;
 • udział w ważnych uroczystościach szkolnych;
 • współtworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego.
  1. Liczbę spotkań klasowych oraz terminy tych spotkań określa kalendarz roku szkolnego.
  2. Wychowawca klasy z własnej inicjatywy, po uzyskaniu akceptacji dyrektora, może zorganizować dodatkowe spotkania klasowe z rodzicami.

 

 • 25.

Świetlica szkolna

 1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
 • czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
 • organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 1. Celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi i po ich zakończeniu.
 2. Świetlica szkolna działa w godzinach od 645 do 1600.
 3. Uczniowie przebywają w świetlicy na podstawie wypełnionej wcześniej przez rodziców deklaracji. Zgłoszenie wypełniane przez rodziców powinno zawierać oświadczenie o czasie przebywania dzieci w świetlicy szkolnej.
 4. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej są doprowadzane i odbierane przez ich rodziców lub opiekunów prawnych bądź osoby upoważnione pisemnie przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. W pierwszym okresie każdego roku szkolnego, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek doprowadzania na świetlicę dzieci z niej korzystających. Dzieci mogą samodzielnie udawać się na zajęcia świetlicowe tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców w tej sprawie, którą składają do wychowawcy klasy.
 6. Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki.
 7. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:
 • organizowanie pomocy w nauce oraz tworzenie warunków do nauki własnej;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;
 • kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny;
 • rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;
 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, nauczycielami i wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz środowiskiem
 1. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do:
 • stworzenia rocznego programu pracy świetlicy;
 • prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy i obecności uczniów;
 • stworzenia regulaminu świetlicy;
 • opracowania deklaracji zgłoszeń do świetlicy.
 1. W uzasadnionych przypadkach opieką świetlicową mogą być objęte dzieci spoza zapisanych wcześniej do grup wychowawczych, w tym uczniowie, którzy nie uczestniczą  w lekcjach religii, etyki, wychowania fizycznego.
 2. Świetlica szkolna może prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla oddziałów klasowych w sytuacjach nagłej nieobecności nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 3. Świetlica szkolna działa w oparciu o zasady zawarte w regulaminie świetlicy szkolnej.
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczbę uczniów w grupie określa „Plan pracy świetlicy szkolnej”, z uwzględnieniem:
  • zadań świetlicy szkolnej;
  • form i środków realizacji;
  • terminu realizacji zadań;
  • osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania;
  • sposobów ewaluacji.

 

 

 • 26.

Biblioteka szkolna

 1. W szkole działa biblioteka szkolna.
 2. Pomieszczenia biblioteki są przeznaczone do:
 • gromadzenia i opracowywania zbiorów;
 • korzystania z księgozbioru w czytelni i wypożyczania poza bibliotekę;
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • korzystania z komputerów (Internetu).
 1. W skład pomieszczeń biblioteki wchodzą:
 • wypożyczalnia;
 • czytelnia;
 • pracownia komputerowa.
 1. Z biblioteki mogą korzystać:
 • uczniowie;
 • nauczyciele i inni pracownicy szkoły;
 • rodzice;
 • inne osoby – za zgodą dyrektora.
 1. Status użytkownika potwierdza karta biblioteczna.
 2. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
 3. Biblioteka jest czynna według harmonogramu wywieszonego na drzwiach, godziny pracy bibliotekarza ustala dyrektor szkoły, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, a w szczególności w sposób umożliwiający dla wszystkich uczniów i nauczycieli dostęp do jej zbiorów.
 4. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmienne i audiowizualne.
 5. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów biblioteki oraz prawa i obowiązki czytelników i użytkowników pracowni komputerowej określa odrębny regulamin.                                                                                                      
 6. Biblioteka, stosując właściwe metody i środki, pełni funkcje:
 • kształcąco-wychowawczą poprzez:
 1. rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych;
 2. przygotowanie do kształcenia z różnych źródeł informacji (w tym Internetu);
 3. kształcenie kultury czytelniczej;
 4. przygotowanie do korzystania z różnych typów bibliotek;
 5. udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu.
 • opiekuńczo-wychowawczą poprzez:
 1. współdziałanie z nauczycielami;
 2. wyrównywanie różnic intelektualnych;
 3. rozwijanie uzdolnień uczniów;
 4. pomoc uczniom mającym trudności.
 • kulturalno-rekreacyjną poprzez:
 1. współorganizowanie życia kulturalnego na terenie szkoły;
 2. zapewnienie uczniom różnych form spędzania wolnego czasu w bibliotece.
 3. Nauczyciel bibliotekarz:
 • gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania oraz ewidencjonuje materiały biblioteczne (ewidencja materiałów bibliotecznych prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r.);
 • przygotowuje roczny plan działalności biblioteki;
 • ustala stan majątkowy biblioteki;
 • przygotowuje sprawozdania z pracy biblioteki;
 • ponosi odpowiedzialność za stan majątkowy, dokumentację prac biblioteki, ład i porządek w bibliotece,
 • udziela porad w wyborze książek;
 • prowadzi różne formy upowszechniania czytelnictwa;
 • rozbudza pasje czytelnicze;
 • informuje nauczycieli wychowawców o postępach czytelniczych uczniów;
 • tworzy przyjazne warunki umożliwiające korzystanie z zasobów biblioteki;
 • organizuje i realizuje treści programu edukacji czytelniczej i medialnej, bierze udział w realizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

 • 27.

Praktyki pedagogiczne

 1. Szkoła może organizować praktyki pedagogiczne dla studentów wyższych uczelni na podstawie umowy zawartej między dyrektorem a wyższą uczelnią.

 

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY

 

 • 28.
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
 2. Zakres czynności pracowników administracji i obsługi określa dyrektor szkoły.
 3. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 4. Nauczyciele zatrudnieni w szkole posiadają kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

 • 29.

Zadania nauczycieli

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.
 4. Nauczyciel podczas pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 5. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła może zatrudniać nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 6. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy.
 7. Nauczyciele w swych działaniach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej uczniów. Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
 8. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów zgodnie z przepisami BHP oraz innymi uregulowaniami;
 • kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • systematyczne i rzetelne przygotowanie się do zajęć oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego;
 • dbanie o poprawność językową, własną i uczniów;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
 • bezstronne i obiektywne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
 • pomoc uczniom w przezwyciężaniu ich niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb ucznia;
 • dbałość o pomoce dydaktyczne i powierzony sprzęt, organizowanie warsztatu pracy;
 • systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i doskonalenie umiejętności dydaktycznych;
 • prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
 • udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę;
 • współpraca z rodzicami uczniów, samorządem uczniowskim, radą rodziców, pedagogiem szkolnym i innymi instytucjami uczestniczącymi w procesie dydaktyczno–wychowawczym;
 • pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;
 • przekazywanie rzetelnych  informacji o  postępach ucznia, jego niedociągnięciach, zachowaniu i  przypadkach szczególnych uzdolnień;
 • przestrzeganie zapisów statutowych.
 1. Nauczyciel zobowiązany jest:
 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 • kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 • kształtować sprawność umysłową uczniów, dociekliwość poznawczą, otwartość i elastyczność myślenia, wynikające ze wzbogacenia wiedzy, umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie;
 • oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie oddziaływań w toku zajęć lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów najzdolniejszych, jak i mających trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby psychiczne;
 • ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać wiedzę zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego;
 • akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych, wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka;
 • traktować uczniów z szacunkiem;
 • dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na terenie szkoły, jak i poza nią;
 • planować swoją pracę zgodnie z przyjętym programem nauczania;
 • pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych;
 • wykorzystywać różne metody nauczania.

 

 • 30.

Prawa nauczycieli

 1. Nauczyciel ma prawo do:
 • szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci;
 • wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób;
 • jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy;
 • rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • wynagrodzenia za swoją pracę;
 • urlopu wypoczynkowego;
 • dodatku za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach;
 • formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, których realizacja jest możliwa po akceptacji organów nadzoru pedagogicznego;
 • wyboru programu nauczania;
 • wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego;
 • decydowania o doborze metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
 • wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów.

 

 • 31.

Zadania wychowawcy

 1. Wychowawca opiekuje się oddziałem.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
 • stworzenie warunków umożliwiających doskonalenie się ucznia;
 • przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym;
 • sprawowanie opieki nad uczniem i kierowanie oddziałem;
 • rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału.
 1. Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracę z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rodzicami.
 2. Wychowawca współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców:
 • planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom;
 • informuje nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno– pedagogiczną;
 • przedstawia dyrektorowi projekt form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy  będą realizowane.
 1. Wychowawca:
 • informuje rodziców ucznia o założeniach na dany rok szkolny i postępach w nauce ucznia;
 • w przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt z rodzicami, celem rozwiązania istniejących problemów w zachowaniu ucznia, określenia konieczności podjęcia działań, ustalenia formy pomocy w nauce;
 • wskazuje na zasadność rozwijania umiejętności ucznia;
 • udziela pomocy rodzicom dzieci z problemami w nauce lub wychowawczymi.
 1. Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności:
 • prowadzi dziennik lekcyjny;
 • prowadzi arkusze ocen;
 • wypisuje świadectwa;
 • wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły.
 1. Szkoła dopuszcza zmianę wychowawcy oddziału w przypadku zasadnych zastrzeżeń co do jego pracy.
 2. Zmiany wychowawcy dokonuje dyrektor szkoły i wchodzi ona w życie od pierwszego dnia danego miesiąca.
 3. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę, które nie może być wniesione po upływie 14 dni od daty orzeczenia.

 

 • 32.

Zadania pedagoga szkolnego

 1. Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:
  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  • wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
  • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;
  • wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  • wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;
  • udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  • umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

 

 • 33.

Zadania nauczyciela bibliotekarza

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej należy:
  • udostępnianie zbiorów;
  • pogłębianie czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;
  • organizowanie i inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego;
  • prowadzenie działalności informacyjnej;
  • stała współpraca nauczyciela bibliotekarza z nauczycielami.
 2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza w zakresie organizacji i techniki bibliotecznej należy:
 • opracowanie rocznego planu pracy i składanie sprawozdań ze swej działalności;
 • prowadzenie dziennika biblioteki szkolnej;
 • ewidencja materiałów bibliotecznych;
 • selekcja księgozbioru;
 • rozmieszczenie i porządkowanie zbiorów;
 • opracowanie książek, katalogów i kartotek;
 • gromadzenie, udostępnianie i wypożyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 • 34.

Pracownicy niepedagogiczni

 1. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników niepedagogicznych.
 2. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

 

 • 35.
 1. Do zadań konserwatora należy:
 • czuwanie nad urządzeniami technicznymi w szkole;
 • dokonywanie systematycznego przeglądu w pomieszczeniach szkoły;
 • usuwanie bieżących usterek powstałych w budynku szkoły i jego obejściu;
 • dbanie o czystość i porządek w obejściu szkoły: koszenie trawy, grabienie liści, zamiatanie, odśnieżanie;
 • zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do prac konserwatorskich, po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.

 

 • 36.
 • Do zadań sprzątaczki należy:
 • sprzątanie przydzielonych pomieszczeń szkolnych;
 • sprawdzanie zamknięcia przydzielonych pomieszczeń szkolnych;
 • czuwanie nad bezpieczeństwem budynku szkoły i całością sprzętu szkolnego;
 • informowanie dyrekcji szkoły o zaistniałych usterkach technicznych w szkole;
 • w przypadku nieobecności innej sprzątaczki (z powodu choroby lub urlopu) wykonywanie pracy będącej w przydziale czynności nieobecnego pracownika;
 • pełnienie dyżurów w szatniach szkolnych, czuwanie nad właściwym porządkiem i zabezpieczeniem poszczególnych szatni.

 

 • 37.

Koordynator do spraw bezpieczeństwa

 1. Szkoła może powołać koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
 2. Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa może być:
 • nauczyciel;
 • inny pracownik szkoły, który posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz chęć podnoszenia w tym zakresie swojej wiedzy.
 1. Do zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa należy:
 • diagnoza pojawiających się w szkole zagrożeń: ankiety, wywiady, obserwacje, rozmowy, itp.;
 • analiza potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa na podstawie uzyskanej diagnozy;
 • ocena stanu bezpieczeństwa szkoły i przedstawianie wniosków oraz zaleceń na posiedzeniach rady pedagogicznej;
 • wnioskowanie o podjęcie działań w celu realizacji właściwych programów promujących bezpieczeństwo;
 • opracowanie procedur bezpieczeństwa w szkole w stanach zagrożenia i dbanie o ich przestrzeganie,
 • kontrolowanie przestrzegania procedur i regulaminów szkolnych w obszarze bezpieczeństwa w czasie zajęć i przerw;
 • stałe monitorowanie zachowania ucznia – sprawcy przemocy;
 • współpraca w obszarze bezpieczeństwa z kuratorium oświaty, policją, strażą, prokuraturą oraz innymi instytucjami, mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa;
 • pomoc nauczycielom, wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci;
 • promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
 • szerzenie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • aktywizacja rodziców i włączenie ich do działań, mających wpływ na poniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole i podniesienie poziomu wychowania;
 • dzielenie się wiedzą z radą pedagogiczną;
 • korzystanie ze szkoleń, informacji, edukacji prawnej oraz dzielenie się uzyskaną wiedzą i umiejętnościami ze wszystkimi pracownikami szkoły;
 • prowadzenie dokumentacji pracy koordynatora;
 • bieżące dokumentowanie zaistniałych negatywnych sytuacji i przekazywanie informacji odpowiednim organom;
 • Szkolny koordynator to funkcja społeczna, nie posiada on żadnych kompetencji kontrolnych i sprawdzających.

 

ROZDZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

 • 38.
 1. W realizacji swych celów i zadań szkoła przestrzega zasad zapisanych w  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Uczeń ma prawo do:
 • znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień statutu i regulaminu szkoły;
 • zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 • zapoznania się z zasadami i kryteriami oceniania;
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
 • ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia;
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły i spraw światopoglądowych, o ile nie narusza to dóbr innych osób;
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności;
 • uczestniczenia w działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami;
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 • korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 • pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki;
 • znajomości na bieżąco swoich ocen;
 • jawnej, sprawiedliwej, obiektywnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 • powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;
 • odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych);
 • dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole (prasa, Internet);
 • informacji w sprawie podejmowanych wobec niego uchwał;
 • korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania;
 • korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
 • pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
 1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
 • uczeń ma prawo zgłosić skargę do dyrekcji szkoły w przypadku naruszenia jego praw, jeżeli spraw tych nie udało się rozwiązać na niższych szczeblach (wychowawcy, inni nauczyciele, pedagog szkolny);
 • zgłoszenie skargi ma formę pisemną;
 • rozpatrzenie skargi następuje w terminie do siedmiu dni od daty jej złożenia.
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:
 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
 • rzetelnie przygotowywać się do zajęć;
 • regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się;
 • usprawiedliwiać, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych;
 • dbać o honor szkoły, godnie reprezentować ją na zewnątrz;
 • szanować własność szkoły (przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach szkolnych, bibliotece, sali gimnastycznej, pracowniach przedmiotowych);
 • przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach wandalizmu i przemocy w szkole;
 • przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni, biblioteki, szatni, sali gimnastycznej);
 • właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;
 • nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych;
 • szanować poglądy innych osób, ich opinie, wyznania;
 • dbać o estetykę ubioru i wyglądu zewnętrznego, przestrzegać zasad higieny osobistej; podczas uroczystości szkolnych i sprawdzianu kończącego szkołę obowiązuje strój galowy;
 • dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów;
 • zmieniać obuwie w okresach wyznaczonych przez dyrekcję szkoły;
 • naprawić wyrządzone przez siebie szkody (niematerialne).
 1. Po każdorazowej nieobecności na zajęciach lekcyjnych (nie później niż 2 tygodnie po powrocie do szkoły) uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie.
 2. W przypadku dłuższej nieobecności rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są powiadomić wychowawcę o przyczynie i przewidywanym czasie trwania nieobecności.
 3. Uczniowi na terenie szkoły oraz podczas wycieczek, imprez i festynów szkolnych organizowanych przez szkołę nie wolno:
 • wnosić, rozprowadzać i palić papierosów oraz e-papierosów;
 • wnosić, rozprowadzać i pić alkoholu;
 • wnosić, rozprowadzać i używać narkotyków oraz innych środków odurzających;
 • posiadać przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu;
 • wprowadzać na teren szkoły obcych osób bez zgody dyrektora szkoły lub wychowawcy.
 1. Uczniowi nie wolno używać telefonów komórkowych oraz innych prywatnych urządzeń elektronicznych podczas:
 • lekcji organizowanych na terenie szkoły;
 • innych zajęć organizowanych przez pracowników szkoły.
 1. W trakcie zajęć i przerw uczeń nie może opuszczać terenu szkoły bez zezwolenia.
 2. W przypadku samowolnego opuszczenia terenu szkoły, szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia.

 

ROZDZIAŁ VII

SYSTEM KAR I NAGRÓD

 

 • 39.
 1. Nagrody przyznawane są uczniom za:
 • wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie;
 • udział i osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych;
 • wyróżniającą pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska;
 • indywidualne, wybitne osiągnięcia przynoszące szkole zaszczyt;
 • wzorową frekwencję.
 • Nagrody mogą być przyznawane przez:
 • dyrektora szkoły;
 • radę pedagogiczną;
 • radę rodziców;                                                          
 • wychowawców i nauczycieli;
 • samorząd szkolny.
 1. Rodzaje nagród:
 • wyróżnienie i pochwała udzielona przez wychowawcę wobec klasy;
 • wyróżnienie i pochwała udzielona przez dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej;
 • dyplom uznania;
 • nagrody rzeczowe, statuetki;
 • udział w wycieczce fundowanej lub dofinansowanej przez radę rodziców lub z innego źródła.
 1. Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do dyrektora szkoły w formie pisemnej, w terminie tygodnia od otrzymania nagrody.
 2. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, w terminie pięciu dni od ich otrzymania oraz informuje ucznia lub jego opiekunów prawnych o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń.

 

 • 40.
 1. Szkoła nie stosuje kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.
 2. Uczeń może być ukarany za:
 • nieprzestrzeganie przepisów regulujących życie szkoły;
 • lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych;                   
 • postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską;
 • stosowanie przemocy wobec uczniów lub pracowników szkoły;
 • dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego;
 • dokonanie kradzieży;
 • palenie papierosów i e-papierosów;
 • spożywanie alkoholu i innych środków odurzających;
 • wulgarne odnoszenie się do pracowników szkoły.
 1. O udzieleniu kary decyduje wychowawca klasy, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna.
 2. Stosuje się zasadę stopniowania kar. Rodzaje kar:
 • upomnienie wychowawcy;
 • upomnienie dyrektora szkoły;
 • wpisanie punktów ujemnych;
 • nagana wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły;
 • obniżenie oceny zachowania;
 • zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 • zawieszenia w przywilejach ucznia;
 • przeniesienie do innego oddziału w szkole;
 • przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku:
 • stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów;
 • dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły;
 • wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów.
 1. Uczeń może zostać zobowiązany do naprawy wyrządzonych szkód lub wykonania prac użytecznych na rzecz szkoły w obecności rodziców.
 2. W przypadku szczególnie drastycznego przewinienia uczeń może zostać ukarany na pisemny wniosek nauczyciela w innym trybie, z pominięciem zasady stopniowania kar.
 3. O udzieleniu kary uczniowi wychowawca informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 4. Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą odwołać się od kary, o której mowa w ust. 4, do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wymierzenia kary.
 5. W celu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 7, dyrektor powołuje komisję składającą się z wychowawcy oraz pedagoga szkolnego.
 6. Komisja rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 7, w terminie siedmiu dni od powołania i wyraża opinię w sprawie.
 7. Na postawie opinii, o której mowa w ust. 11, dyrektor podejmuje decyzję o utrzymaniu kary lub jej zniesieniu.
 8. Uczniowie po ukończeniu 15. roku życia, którzy nie rokują ukończenia szkoły w normalnym trybie, mogą być skierowani do oddziału przysposabiającego do pracy. Zasady kierowania określają odrębne przepisy.
 9. Uczniowie pełnoletni, którzy nie uczęszczają do szkoły i nie rokują jej ukończenia, mogą być skreśleni z listy uczniów.

 

ROZDZIAŁ VIII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH            

 

 • 41.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
  • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
  • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej;
  • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 3. W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązuje poniższa, sześciostopniowa skala ocen:
  • oceny zapisywane są słownie, cyfrą lub skrótem:
 4. stopień celujący .....6.... cel.;
 5. stopień bardzo dobry .....5..... bdb.;
 6. stopień dobry ......4........ db.;
 7. stopień dostateczny ......3...... dst.;
 8. stopień dopuszczający .....2..... dop.;
 9. stopień niedostateczny .....1....... ndst.
 • bieżące oceny ucznia można notować, stosując znaki plus „+” i minus „–”;
 • ustalone przez nauczyciela oceny bieżące wpisywane są do elektronicznego dziennika lekcyjnego wraz z datą dzienną;
 • oceny śródroczne i roczne wpisuje się do dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu (bez skrótów);
 • Procentowa skala ocen sprawdzianów:

próg procentowy

ocena

98-100%

celujący (6)

90-97%

bardzo dobry (5)

75-89%

dobry (4)

51-74%

dostateczny (3)

30-50%

dopuszczający (2)

1-29%

niedostateczny (1)

 

 • 42.

Informowanie o ocenach

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Informacje, o których jest mowa w ust. 1, przekazywane są w formie:
 • ustnego wyjaśnienia uczniom w klasie;
 • ustnego wyjaśnienia rodzicom na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym (dotyczy ust. 1 pkt 2 i 3);
 • Fakt przekazania informacji, o którym jest mowa w ust. 2, nauczyciel przedmiotu i wychowawca klasy dokumentują zapisem w dzienniku elektronicznym.
 1. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu ma on obowiązek skontaktować się z wychowawcą klasy celem uzyskania informacji, o których mowa w ust. 1.

 

 • 43.
 1. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą prac pisemnych i odpowiedzi ustnych a w przypadku przedmiotów takich jak plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne - na podstawie zaangażowania oraz wysiłku ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz prac praktycznych.
 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców. Informacje o ocenach można uzyskać u nauczyciela przedmiotu, wychowawcy, pedagoga lub poprzez dziennik elektroniczny.
 3. Wszystkie oceny muszą być zarejestrowane w dokumentacji szkolnej.
 4. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach uczniów osobom nieuprawnionym.
 5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 6. Uczeń oceniany jest systematycznie.
 7. Uczeń ma obowiązek być przygotowany na każdą lekcję.
 8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może zgłosić na początku zajęć nieprzygotowanie do lekcji, jeżeli dopuszcza to przedmiotowy system oceniania.
 9. Pisemne prace kontrolne, przewidywane na co najmniej 45 minut, powinny być wcześniej zapowiedziane - z minimum tygodniowym wyprzedzeniem; organizuje się  maksymalnie 3 takie sprawdziany  w  tygodniu i jeden dziennie.
 10. Wyniki pracy pisemnej uczeń powinien poznać w ciągu 10 dni roboczych od momentu napisania.
 11. Prace pisemne są do wglądu zarówno ucznia, jak i jego rodziców. Nauczyciel udostępnia pracę pisemną rodzicowi ucznia na jego osobistą prośbę. Uzgadnia z rodzicem sprawny sposób przekazania pracy.
 12. Uczeń nieobecny na lekcji zobowiązany jest do nadrobienia materiału.
 13. Zasady poprawiania oceny negatywnej określają przedmiotowe systemy oceniania.

 

 • 44.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznych, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe.
 2. Obniżenie wymagań może nastąpić z jednych lub wielu zajęć edukacyjnych objętych programem nauczania.
 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.          

 

 • 45.

Klasyfikacja śródroczna i roczna

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów.
 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów.
 4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne.
 5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.                                                        
 6. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych co najmniej dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem plenarnym rady pedagogicznej; w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej  informuje się rodziców na miesiąc przed klasyfikacją .                                                                                                            
 7. Uczeń lub jego rodzice, którzy uważają, że proponowana przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie odpowiada stanowi wiedzy i umiejętności ucznia, mogą zwrócić się w formie pisemnej do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, w terminie trzech dni od daty uzyskania informacji o przewidywanej ocenie, z prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 8. Nauczyciel, który wyraża zgodę na umożliwienie uczniowi uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, określa zakres tematyczny, formę i termin poprawy, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego termin klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.
 9. Uczeń traci możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli:
 • nie wynika to z ocen cząstkowych;
 • opuszcza bez uzasadnionej przyczyny dane zajęcia edukacyjne;
 • nie uczestniczył we wszystkich obowiązkowych pracach pisemnych w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem;
 • nie wykorzystał proponowanych wcześniej form poprawy.

 

 • 46.

Egzamin klasyfikacyjny    

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie zajęć.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej, po rozpatrzeniu prośby o taki egzamin złożonej przez ucznia lub jego rodziców.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się według następujących zasad:
 • termin egzaminu klasyfikującego ustalają dyrektor i nauczyciele danego przedmiotu, po uzgodnieniu go z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);
 • ustala się zakres materiału wymaganego na egzaminie;
 • podaje się (przypomina) kryteria stopni szkolnych;
 • egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem pkt 5;
 • egzamin klasyfikacyjny z muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
 • egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się do końca zajęć edukacyjnych, zaś do końca sierpnia danego roku szkolnego tylko w uzasadnionych przypadkach (np. pobyt w szpitalu, choroba, inne przypadki losowe).
 2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki.   
 3. Uczeń, który z nieusprawiedliwionych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ostatnim tygodniu sierpnia, nie uzyskuje promocji. Uczeń, który nie mógł z powodu choroby lub przyczyn losowych stawić się na egzaminie, może go zdawać w innym terminie ustalonym przez dyrektora, pod warunkiem, że przedłoży usprawiedliwienie, a sam egzamin będzie mógł odbyć się przed dniem rozpoczęcia zajęć w kolejnym roku szkolnym.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. Pisemna praca ucznia stanowi załącznik do protokołu.
 5. Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, a zatwierdza dyrektor szkoły.                                                                                                               
 6. Od oceny uzyskanej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego nie przysługuje odwołanie.
 7. Nie wyznacza się terminu egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku klasyfikowania śródrocznego.

 

 • 47.

Zastrzeżenia do oceny klasyfikacyjnej

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 4. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 • skład komisji;
 • termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2;
 • zadania (pytania) sprawdzające;
 • wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 4. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi pięć dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 • 48.

Egzamin poprawkowy

 1. W przypadku, gdy uczeń w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.    
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej (z wyjątkiem egzaminu z muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych).     
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na ostatni tydzień ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, a w skład jej wchodzą:
 • dyrektor lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel uczący danego przedmiotu – jako egzaminujący;
 • nauczyciel uczący tego przedmiotu lub pokrewnego.
 1. Nauczyciel, który wystawił ocenę niedostateczną, może być zwolniony z udziału w egzaminie poprawkowym, o którym jest mowa w ust. 5, na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela tego przedmiotu.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który zawiera:
 • skład komisji;
 • termin egzaminu;
 • pytania egzaminacyjne;
 • ocenę ustaloną przez komisję (do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia).
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10.
 3. Po uwzględnieniu możliwości edukacyjnych ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

 • 49.
 1. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 4. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz przystąpił do egzaminu końcowego.
 5. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

ROZDZIAŁ IX

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W KLASACH  I – III

 

 • 50.
 1. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi, z wyjątkiem zajęć z religii i etyki, z których ocena wyrażona jest symbolem cyfrowym.
 2. W edukacji wczesnoszkolnej ocena pełni głównie funkcje diagnostyczne, informuje o aktywności, postępach, trudnościach oraz uzdolnieniach i zainteresowaniach ucznia.
 3. Ocenie podlega praca i postępy ucznia, a nie stan jego wiedzy.
 4. Ocena z zachowania w klasach I - III ma również charakter opisowy. Ustala ją nauczyciel – wychowawca, uwzględniając w tej kwestii opinie kolegów i innych pracowników szkoły.
 5. Przy formułowaniu oceny z zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć i poza klasą. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych;
 • umiejętność współdziałania w zespole lub grupie;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych;
 • okazywanie szacunku innym osobom;
 • kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

 

 • 51.
 1. Ocena odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel stosuje wszelkie dostępne sposoby oceniania, to jest obserwuje pracę ucznia, pisze recenzje prac, motywuje do dalszych wysiłków, notuje swoje spostrzeżenia i uwagi.
 2. W ramach comiesięcznych indywidualnych spotkań, nauczyciel informuje rodziców o osiągnięciach ucznia i zapoznaje z jego pracami kontrolnymi. Wszystkie formy oceniania muszą zapewniać uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na temat wyników jego uczenia się oraz aktywizować rozwój ucznia, wskazując na kierunek poprawy. Postępy ucznia w zakresie poszczególnych umiejętności edukacyjnych są odnotowywane w dziennikach lekcyjnych.
 3. W ramach comiesięcznych indywidualnych spotkań, nauczyciel języka angielskiego informuje rodziców o postępach ucznia i zapoznaje z jego pracami kontrolnymi.

 

 • 52.
  1. W klasie I przy ocenie bieżącej funkcjonują stemple:
 • wspaniale;
 • bardzo dobrze;
 • ładnie;
 • postaraj się;
 • pomyśl;
 • pracuj więcej.
 1. W klasach II - III oceny bieżące ustala się za pomocą symboli cyfrowych w skali 6 – 1, które odpowiadają określonemu poziomowi wiadomości i umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych edukacji:

 

Ocena -  symbol  cyfrowy

Poziom wiadomości             i umiejętności

Ocena bieżąca

Ocena sprawdzianów

6

poziom  najwyższy

Uczeń osiąga doskonałe wyniki, w pełni przyswoił wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania. Biegle korzysta
ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach, proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania proble-mów i zadań. Często wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami  wykraczającymi poza podstawę programową

ocenę 6 otrzymuje uczeń, który wykazuje bardzo dobry  tok myślenia. Uzyskał 98-100%   wszystkich punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.:  Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia                i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!

5

poziom wysoki

Uczeń osiąga bardzo dobre wyniki, w pełni przyswoił wiadomości  i umiejętności objęte programem nauczania. Samodzielnie korzysta  ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach.

ocenę 5 otrzymuje uczeń, który wykazuje bardzo dobry tok myślenia. Uzyskał 97 - 90%  wszystkich punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.:  Osiągasz doskonałe wyniki. Należą Ci się gratulacje!

4

poziom średni

Uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy, a wskazane błędy potrafi poprawić.

 

 

ocenę 4 otrzymuje uczeń, który wykonał pracę samodzielnie
i popełnił niewielką ilość błędów. Uczeń musi uzyskać 89 - 75% wszystkich punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Pracujesz bardzo dobrze. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!

3

poziom dostateczny

Uczeń stosuje zdobyte wiadomości i zazwyczaj samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim poziomie trudności. Przy trudniejszych wymaga pomocy nauczyciela.

 

 

ocenę 3 otrzymuje uczeń, który wykonał pracę przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Uczeń musi uzyskać 74 - 51 % wszystkich punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Dobrze pracujesz, ale stać cię na więcej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace – będziesz osiągać jeszcze lepsze wyniki.

2

poziom niski 

Uczeń przyswoił część wiadomości i zdobył niektóre umiejętności objęte programem nauczania   oraz   stara   się   je zastosować w typowych sytuacjach. Samodzielnie wykonuje tylko zadania o niewielkim stopniu trudności. Wymaga częstej pomocy
i dodatkowych wskazówek nauczyciela.

ocenę 2 uzyskuje uczeń, który popełnia liczne błędy, potrzebuje pomocy nauczy-ciela.  Uczeń   musi   uzyskać

30 - 50% wszystkich punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Pracuj uważniej! Pomyśl!, Pracujesz, ale popełniasz dużo błędów. Musisz uważniej pracować. Włóż więcej wysiłku w pracę. Korzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

1

poziom bardzo niski

Uczeń ma duże problemy
z przyswajaniem wiedzy
i umiejętności. Nie pracuje samodzielnie. Wymaga stałego wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela.

ocenę 1 uzyskuje uczeń, który popełnia liczne błędy, nie radzi sobie z wykonywaniem wielu zadań, niezbędna jest mu pomoc nauczyciela. Uzyskuje 29 - 0% wszystkich punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.: To sprawia ci kłopot! Musisz więcej pracować, a zaczniesz osiągać lepsze wyniki w nauce. Pracuj systematycznie, korzystając z pomocy nauczyciela i rodziców.

 

 1. Dopuszcza się oceny bieżące ze znakiem plus ( + ) i minus ( - ).
 2. Na lekcjach religii i etyki funkcjonują następujące oceny: 6, 6-, 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2+, 2, 2-, 1+, 1.
 3. Na lekcjach języka angielskiego funkcjonują oceny wyrażone symbolami cyfrowymi (jak powyżej).

 

 • 53.
 1. Uczeń, który opuścił 50% ilości godzin w półroczu, nie może być klasyfikowany i ma obowiązek przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego.
 2. Oceny ze szpitala, sanatorium lub innej szkoły za dany okres są uznawane na równi z pozostałymi ocenami.
 3. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne poziomy wynikające z realizowanego programu nauczania.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu lub deficyty rozwojowe.

 

 

 • 54.
 1. Klasyfikacja w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym dwukrotnie (w styczniu rodzic/opiekun otrzymuje Kartę Oceny Opisowej, w czerwcu świadectwo szkolne) oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 4. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego.
 5. Szkoła stwarza uczniom szansę uzupełnienia braków, organizując zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia logopedyczne.

 

 

 

ROZDZIAŁ X

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA  ZACHOWANIA

 

 • 55.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 2. Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom;
 • aktywną postawę wobec przejawów agresji, przemocy i wulgarności;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły.
 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:
 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 1. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania wpisuje się do dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu.
 2. Terminy śródrocznej i rocznej klasyfikacji zachowania ustala dyrektor szkoły na początku roku szkolnego.
 3. O ocenie śródrocznej lub rocznej zachowania decydują punkty przydzielane uczniom systematycznie przez nauczycieli.

 

 • 56.

Ustalenie rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania                                                   

 1. Roczną i śródroczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę punkty przydzielane przez nauczycieli, zapisane w dzienniku elektronicznym.
 2. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, czy też opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. Rada pedagogiczna lub zespół wychowawców na początku każdego roku szkolnego (także w trakcie roku szkolnego, jeśli sytuacja wychowawcza tego wymaga) ustala priorytety dotyczące pracy nad zachowaniem, kryteria rocznej i śródrocznej oceny zachowania oraz wpływ liczby spóźnień i godzin nieusprawiedliwionych. Priorytety te realizowane są w ramach działań wychowawczych.

 

 • 57.

Zasady i kryteria punktowego oceniania zachowania

 1. Oceny zachowania uczniów przyznawane są zgodnie z systemem punktowym.
 2. Punktowy system oceniania zachowania spełnia następujące role: dydaktyczną, wychowawczą i porządkującą.
 3. Walorem dydaktycznym punktowego systemu oceniania jest to, iż:
 • uczeń dowiaduje się, jaki rodzaj aktywności jest konstruktywny, a jaki nie;
 • uczeń może współuczestniczyć w ocenianiu siebie i innych;
 • uczeń doświadcza poczucia sprawstwa w kwestii swojej oceny zachowania;
 • uczniowie o różnej osobowości i różnym temperamencie mogą znaleźć różne, adekwatne dla siebie obszary aktywności i „wykazać się”.
 1. Walorem wychowawczym punktowego systemu oceniania jest to, iż:
 • uczeń w większym stopniu bierze odpowiedzialność za swój los;
 • uczeń doświadcza ponoszenia konsekwencji za swoje działania (pozytywne i negatywne);
 • uczeń ma okazję zadośćuczynienia i polepszenia swojej oceny.
 1. Walor porządkujący dotyczy nauczycieli, którzy mają bogatszą możliwość opisywania zachowań uczniów oraz uzasadnienia swojej oceny w szerszych kategoriach oraz rodziców, którzy mogą w sposób przejrzysty obserwować zachowanie swojego dziecka z szerszej perspektywy, tzn. nie tylko z pozycji zachowania w domu.
 2. Punktowy system oceniania opiera się na założeniu, iż przedmiotem i podmiotem oceny jest zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą, a więc:
 • przestrzeganie zasad Statutu i Regulaminów Szkolnych;
 • przestrzeganie zasad „umów” i kontraktów klasowych;
 • przestrzeganie zasad ustalonych przez nauczycieli danego przedmiotu;
 • przestrzeganie usankcjonowanych społecznie zasad współżycia w grupie.
 1. Zachowanie ucznia poza szkołą jest ujęte w ocenie zachowania.
 2. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się poprzez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się: ocenianie bieżące przez wychowawcę, klasyfikacja śródroczna, klasyfikacja roczna, klasyfikacja końcowa. W ocenianiu zachowania ucznia należy uwzględnić aspekt samooceny ucznia.
 3. Wychowawca klasy zobowiązany jest co miesiąc oceniać zachowanie ucznia.
 4. Ocena końcoworoczna (końcowa) jest kontynuacją punktacji okresowej.

 

 • 58.

Zadania wychowawcy

 1. Wychowawca ostatecznie przyznaje liczbę punktów zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 2. Każdy wychowawca posiada regulamin punktowych zasad przyznawania oceny zachowania.
 3. Wychowawca na zebraniach klasowych i w rozmowach indywidualnych zobowiązany jest do poinformowania rodzica (prawnego opiekuna) o aktualnym zachowaniu ucznia.
 4. Uczeń ma prawo do zapoznania się ze swoją punktacją w „połowie” każdego semestru. Wychowawca informuje ucznia o liczbie punktów i proponowanej ocenie zachowania.

 

 • 59.

Szczegółowe kryteria punktowego oceniania zachowania

 1. Każdy uczeń otrzymuje na początku roku szkolnego kredyt w wysokości 50 punktów. Kredyt jest równoważny dolnej granicy oceny dobrej.
 2. Uczeń może w ciągu roku szkolnego (półrocza) otrzymać większą lub mniejszą liczbę punktów w zależności od swojej postawy, dodatkowej pracy, która nie odbywa się kosztem lekcji.
 3. Na zakończenie roku szkolnego sumuje się punkty z I i II półrocza i dzieli przez 2.
 4. Ocenę punktową przelicza się ostatecznie na stopnie według skali:

Ocena

Liczba punktów

zachowanie wzorowe

zachowanie bardzo dobre

zachowanie dobre

zachowanie poprawne

zachowanie nieodpowiednie

zachowanie naganne

101 punktów i więcej

100 pkt. – 80 punktów

79 pkt. – 50 punktów

49 pkt. – 31 punktów

30 pkt. – 11 punktów

poniżej   11 punktów

 

 1. Podstawą do obliczenia punktów w okresach wymienionych w pkt. 2 niniejszego regulaminu są następujące dokumenty:
 • dziennik elektroniczny LIBRUS;
 • ocena ucznia wystawiona przez kolegów i koleżanki z klasy (tzw. ocena klasy);
 • notatki pedagogów oraz pisemnie informacje od dyrekcji szkoły.
 1. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia, nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani odnotować w dzienniku elektronicznym.
 2. Jeśli wychowawca posiada zeszyt wychowawczy, to zapisy w nim muszą być: datowane, opatrzone podpisem czytelnym osoby wpisującej uwagę, zawierać odpowiedni zakres.
 3. Nauczyciel wpisując uwagę – negatywną lub pozytywną informuje ucznia o jej treści.
 4. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich uzyskanych w okresie pkt., jak również po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów (samoocenie) danej klasy oraz po samoocenie ucznia.
 5. Uczeń może pozyskiwać punkty lub je tracić.
 6. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na „koncie” (poza dodatnimi punktami) 10 ujemnych.
 7. Uczeń posiadający (poza pkt. dodatnimi) 20 ujemnych, nie może otrzymać zachowania bardzo dobrego.
 8. Uczeń posiadający (poza pkt. dodatnimi) 30 ujemnych, nie może otrzymać zachowania dobrego.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z osobą, która wpisała uwagę i/lub dyrektorem szkoły, ma prawo do uchylenia zapisu dokonanego przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o kontrpropozycji zmiany oceny w głosowaniu jawnym, np.: konflikt z prawem, karygodne udowodnione zachowanie poza szkołą, przy zachowaniu doniosłości pkt. 13 niniejszego regulaminu.
 11. Dyrektor szkoły lub 2/3 składu rady pedagogicznej, może złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie ustalonej oceny zachowania danemu uczniowi/uczennicy.
 12. Zasady obowiązują w szkole i poza szkołą.

 

 • 60.
 1. Punktowa ocena zachowania uwzględnia w szczególności następujące zakresy:
 • Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
 • Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.
 • Dbałość o honor i tradycje szkoły.
 • Dbałość o piękno mowy ojczystej.
 • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
 • Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
 • Okazywanie szacunku innym osobom.
 1. W związku z zakresami zachowania uczeń może uzyskać punkty dodatnie lub ujemne zgodnie z zasadami:

ZAKRES ZACHOWANIA UCZNIA

PUNKTY DODATNIE

PUNKTY UJEMNE

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Jest obowiązkiem

Brak nieobecności lub wszystkie usprawiedliwione oraz brak spóźnień +5 pkt., (wpisywane na koniec miesiąca)

 

Wzorowe wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań: +3 ÷ +10 pkt.

 

Za 100% frekwencję za cały semestr +10 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwrot podręczników w nienagannym stanie  = +10 ÷ +20 pkt.

1. Nieobecności

5 –10 nieusprawiedl. godz.  -2 pkt.,

11 – 20 -4 pkt.,

21-30  -6 pkt.,

31-40  -8 pkt.,

41 i więcej  -10 pkt.

Spóźnienia

Od 4 do 7-1 pkt.,

8 -10   -2 pkt.,

11 i więcej-3pkt.

(wpisywane na koniec miesiąca)

 

2. Wagary,ucieczka z lekcji:

–3 pkt. za każdą godzinę

3. Brak stroju galowego: –3 pkt.

4. Noszenie ubrań z napisami lub obrazkami o obraźliwej lub nieprzyzwoitej treści –5 pkt.

5. Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji (dwukrotnie udzielona uwaga słowna): –2 pkt.

6. Brak podpisu rodzica (prawnego opiekuna) pod informacją wpisaną np. do zeszytu korespondencji:

–3 pkt.

7. Brak obuwia zamiennego:

–1 pkt.

8. Niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków: –2 ÷

–5 pkt. (np. nieusprawiedliwiona nieobecność podczas zawodów, wyjść klasowych, akademii szkolnych, nieterminowy zwrot książek do biblioteki)

9. Inne złe zachowania: –2 pkt. ÷

–10 pkt

Zwrot zniszczonych podręczników  –10 ÷ –20 pkt.

Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

1. Własne inicjatywy, samodzielne działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i środowiska szkolnego:
 1 x na semestr  do +10 pkt. (np. aktywny udział w zbiórce surowców wtórnych)

2. Udział w pracach na rzecz szkoły, klasy, środowiska:   +5 ÷ +15 pkt. (np. udział w konkursach)

3. Udział w zbiórce zużytych baterii:

1-10szt +2 pkt.

11-30 +5 pkt.

31-50 +7 pkt.

51-80 +10 pkt.

81-150 +15 pkt.

151 i więcej +20 pkt.

(maksymalnie na semestr +20)

4. Udział w zawodach sportowych

a) na szczeblu miejskim:  + 1 ÷ +5 pkt.

b) na poziomie szkoły:  + 1 ÷ +3 pkt.

c) na szczeblu wojewódzkim, regionalnym:

- za udział  +10 pkt.

- za miejsce w finale  +15 pkt. oraz pochwała

d) na szczeblu krajowym:

- za udział  +10 pkt.

- za miejsce w półfinale  +15 pkt.

- za miejsce w finale (poza 1÷3)  +16 ÷ +22 pkt.

- za miejsce w finale (1÷3)  +23 ÷ +25 pkt.

5. Za udział w zawodach i konkursach w czasie pozalekcyjnym:  +8 pkt.

6. Udział w konkursach przedmiotowych

a) na szczeblu miejskim:  +1 ÷ +5 pkt.

b) na poziomie szkoły:  +1 ÷ +3 pkt.

c) na szczeblu woj. regionalnym i wyżej:

- za udział  +10 pkt.

- za miejsce w półfinale  +15 pkt.

- za miejsce w finale (poza 1÷3)  +16 ÷ +22 pkt.

- za miejsce w finale (1÷3)  +23 ÷ +25 pkt.

7. Efektywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym:  1 x na semestr  do +10 pkt.

8. Efektywne pełnienie funkcji w SU: 

1 x na semestr  +3 ÷ +10 pkt. (z wyłączeniem pocztu sztandarowego)

1. Za każdorazowe złamanie Statutu lub/i:

a) niewłaściwe zachowanie w stosunku do kolegów, koleżanek:

–3 ÷ –10 pkt.

b) niszczenie mienia publicznego nawet, jeśli nie doszło do trwałych uszkodzeń: kopanie, skakanie, itp.: –5 ÷ –10 pkt.

c) celowe zniszczenie mienia szkoły, klasy, kolegów, pracowników szkoły: –15 pkt.

d) wychodzenie poza teren szkoły podczas przerw lub lekcji:–5 pkt.

e) używanie na lekcji telefonu komórkowego, dyktafonu, magnetofonu lub in. urządzeń oraz nośników elektronicznych: –2 ÷ –5 pkt.

f) podrobienie podpisu np. zwolnienia lub oceny:
 –10 pkt.

g) złe zachowanie podczas apelu lub uroczystości szkolnej:  –3 ÷

–10 pkt.

 

Przynoszenie do szkoły dóbr materialnych (kalendarzy, papieru, kwiatów itp.) traktuje się jako miły gest i wyraz sympatii dla nauczyciela i szkoły.

Dbałość o honor i tradycje szkoły

1. Reprezentowanie szkoły na uroczystościach patriotycznych oraz na uroczystościach o znaczeniu lokalnym:  do +10 pkt.

2. Stałe uczestnictwo w poczcie sztandarowym  1 x na semestr  do +10 pkt.

3. Systematyczna praca na rzecz szkoły i dbałość  o samorozwój:  1 x na semestr  do +10 pkt.

4. Przygotowanie akademii i różnych imprez szkolnych w tym sportowych oraz aktywny udział w nich: +5 ÷ +15 pkt.

5. Praca na rzecz promocji szkoły: +5 ÷ +10 pkt.

1. Brak poszanowania dla symboli narodowych, religijnych i szkolnych: godła, sztandaru, tablic pamiątkowych, pomników itp.: 

–10 pkt.

Dbałość
o piękno mowy ojczystej

JEST OBOWIĄZKIEM

1. Wulgarne słownictwo usłyszane przez nauczyciela oraz inne osoby,  wulgaryzm w szkole i poza nią:
 -2 do –5 pkt.

2. Użycie wulgaryzmu w stosunku do nauczyciela lub innej osoby dorosłej:  –10 pkt. oraz nagana.

3. Ubliżanie kolegom i koleżankom:  –5 pkt.

1. Każdorazowe złamanie zasad Statutu Szkoły:

 –5pkt. ÷ +10 pkt.

2. Wprowadzanie osób obcych na teren szkoły: –5 pkt.

3. Picie, posiadanie, asystowanie pijącemu, sprzedaż alkoholu: –15 pkt. oraz nagana.

4. Posiadanie, zażywanie, sprzedaż narkotyków: –20 pkt. oraz nagana.

5. Zorganizowana przemoc:  –20 pkt. oraz nagana.

6. Kradzież:  –20 pkt. oraz nagana.

7. Palenie papierosów, w tym e-papierosów: za każde przyłapanie, również za asystowanie palącemu: –10 pkt. oraz nagana.

8. Wyłudzanie pieniędzy:–20 pkt. oraz nagana.

9. Prowokowanie kolegów do złych uczynków lub zachowań:–20 pkt. oraz nagana.

10. Dopuszczanie się czynów karalnych poza szkołą, podlegających dochodzeniu policji lub sądu: –20 pkt. oraz nagana.

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole
i poza nią

JEST OBOWIĄZKIEM

1. Szczególnie kulturalne i godne zachowanie się na wyjazdach i wyjściach poza teren szkoły; wpływanie na właściwe zachowanie lub/i postawę innych uczniów:+5 pkt.

1. Każdorazowe złamanie zasad Statutu:  –5 pkt. ÷ –15 pkt. (np. niekulturalne zachowanie się podczas wyjść poza teren szkoły)

2. Zaśmiecanie otoczenia: –5 pkt.

Okazywanie szacunku innym osobom

1. Długofalowa pomoc koleżeńska – wg uznania wychowawcy po konsultacji z klasą: 1 x na semestr +5 pkt. ÷ +10 pkt.

2. Indywidualny i efektywny wkład w akcje charytatywne w szkole: 1 x na semestr  +5 pkt. ÷ +10pkt.

1.Niestosowne zachowanie się względem nauczycieli, pracowników szkoły, oraz innych osób dorosłych w szkole i poza nią (np. aroganckie odzywanie się do nauczyciela): –5 pkt. ÷ –15 pkt.

2. Niewykonanie polecenia nauczyciela: –2 pkt. ÷ –10 pkt.

3. Bójki uczniowskie: -10 pkt. ÷ –20 pkt.

4. Grożenie, zastraszanie: –20 pkt. oraz nagana.

5. Cyberprzemoc oraz inne przejawy niewłaściwego wykorzystania Internetu oraz innych urządzeń elektronicznych: –20 pkt. oraz nagana.

 

 • 61.

Informowanie o ocenach zachowania

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (podczas pierwszych godzin wychowawczych) oraz ich rodziców (podczas pierwszego zebrania) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Podczas zebrań rodzice otrzymują informację o zachowaniu dziecka.
 3. Uczniowie są informowani o punktach z zachowania na bieżąco podczas godzin wychowawczych.                                                                                                                                                                   
 4. Co najmniej na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować uczniów na lekcji wychowawczej, a także rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.                              

 

 • 62.

Warunki i tryb odwołań oraz uzyskiwania wyższej niż przewidywana

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania                                                                                                                                                                                    

 1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, mogą zgłosić do dyrektora szkoły pisemną prośbą o ponowne ustalenie tej oceny wraz z uzasadnieniem.
 2. Prośba, o której mowa w ust. 1, może być złożona przez ucznia (lub jego rodzica/prawnego opiekuna) w terminie trzech dni od daty uzyskania informacji o przewidywanej ocenie.
 3. Prośbę o ponowne ustalenie oceny zachowania może złożyć do dyrekcji uczeń (lub jego rodzice/prawni opiekunowie), który w bieżącym roku szkolnym:
 • nie otrzymał nagany;
 • nie przekroczył ustalonej w danym roku szkolnym liczby godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień wymaganych na ocenę, o którą się ubiega.
 1. Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione, dyrektor powołuje komisję w następującym składzie:
 • pedagog – jako przewodniczący;
 • przewodniczący zespołu wychowawców;
 • wychowawca klasy;
 • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie.
 1. Komisja, po przeanalizowaniu dokumentacji, zwraca się do wychowawcy o utrzymanie lub o zmianę oceny zachowania.          
 2. Z prac komisji sporządza się protokół.
 3. Ustalona w ten sposób ocena zachowania jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ XI

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

 • 63.
  1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
 • treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
 • treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych  uczniów przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniównauczycielirodziców.
  1. Założenia programowe:
 • Wychowanie do wartości: bezpieczeństwo, dyscyplina, kreatywność, odpowiedzialność, miłość, lojalność, nauka, zrozumienie, wspólnota, piękno, sprawiedliwość, mądrość, przyjaźń, wiedza, uczciwość, poważanie, tradycja, wolność, pasja, niezależność, rodzina, rozwój, prawda, porządek, patriotyzm.
 • Kształtowanie postaw: obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji.
 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 • Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci.
  1. Najważniejsze cele wychowania i profilaktyki:
 • Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.
 • Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej postawy. Motywowanie do zdrowego stylu życia. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.
 • Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie.
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków.

 

 

ROZDZIAŁ XII

CEREMONIAŁ SZKOLNY

 

 • 64.
 1. Szkoła posiada opracowany ceremoniał szkolny.
 2. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych.
 3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są one od charakteru uroczystości, głównego organizatora oraz specyfiki miejsca.
 4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.
 5. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.
 6. Szkoła posiada własny sztandar.
 7. Sztandar znajduje się w zamykanej gablocie i udostępniany jest na uroczystości szkolne:
  • rozpoczęcie roku szkolnego;
  • ślubowanie klas pierwszych;
  • uroczystości patriotyczne;
  • zakończenie roku szkolnego.
 8. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali lekcyjnej, w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim, sekretariacie, bibliotece szkolnej.
 9. Poczet sztandarowy wybierany jest spośród uczniów na każdy rok szkolny.
 10. Poczet sztandarowy składa się z pocztu głównego i zastępczego, po trzy osoby w każdym.
 11. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym jest zaszczytem, dlatego w jego skład wchodzą uczniowie o wzorowej postawie.
 12. Kandydatów do pocztu sztandarowego przedstawiają wychowawcy klas dyrektorowi szkoły na początku czerwca danego roku szkolnego.
 13. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego następuje uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego następcom.
 14. Uczestnicząc w poczcie sztandarowym, uczniowie powinni być ubrani odświętnie: uczeń – biała koszula, ciemne spodnie, uczennice – białe bluzki, ciemne spódnice.
 15. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach, na których występuje poczet sztandarowy.
 16. Uroczystości prowadzi dyrektor szkoły.
 17. Prowadzenie uroczystości można powierzyć nauczycielom.
 • 65.
  1. Schemat uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego:
 • wejście dyrektora szkoły i zaproszonych gości na akademię;
 • wprowadzenie pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnu: na komendę prowadzącego: „Proszę o powstanie”, uczestnicy powstają z miejsc i przyjmują postawę zasadniczą, poczet sztandarowy wchodzi na salę, po zatrzymaniu pocztu sztandarowego w ustalonym miejscu prowadzący daje komendę: „Do hymnu”, po czym następuje odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, po odśpiewaniu hymnu prowadzący wydaje komendę: „Po hymnie” i „Proszę usiąść”;
 • przemówienie dyrektora szkoły;
 • przemówienie zaproszonych gości;
 • wyprowadzenie pocztu sztandarowego: na komendę prowadzącego: „Proszę o powstanie”, uczestnicy powstają z miejsc i na słowa: „Baczność – sztandar Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi wyprowadzić”, przyjmują postawę zasadniczą, poczet sztandarowy wychodzi z sali, po czym następuje komenda: „Spocznij” i „Proszę usiąść”;
 • część artystyczna;
 • pożegnanie, zakończenie uroczystości;
 • po wyjściu gości wychodzą uczniowie pod opieką nauczycieli.

 

ROZDZIAŁ XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 66.
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści:

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

 1. Królowej Jadwigi
 2. 18 Stycznia 24, 98-300 Wieluń

tel. 43 843 83 57

 1. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne przepisy.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną, a w szczególności: wewnątrzszkolny system oceniania, arkusz organizacyjny szkoły, dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen, protokoły i uchwały rady pedagogicznej.
 3. Szkoła posiada monitoring wizyjny.
 4. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

 • 67.
 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Wnioskować o zmiany w statucie mogą:
 • dyrektor szkoły;
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 • organy szkoły.
 1. Tryb i sposób wnoszenia zmian do statutu szkoły:
 • postanowienia statutu obowiązują całą społeczność szkolną. Nauczyciele są zobowiązani do podpisu potwierdzającego zapoznanie się z dokumentem;
 • ewentualne zmiany mogą być nanoszone uchwałą rady pedagogicznej po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców. Zmiany nanoszone są w oparciu o ich przegłosowanie większością głosów (w obecności, co najmniej połowy jej członków). Zmiany mogą być dokonane również ze względu na zmiany w ustawie oraz rozporządzenia organu nadzorującego, a także stosownych przepisów wydawanych przez organ prowadzący szkołę;
 • po znaczącej nowelizacji statutu dyrektor szkoły opracowuje tekst ujednolicony do akceptacji przez radę pedagogiczną.
 1. Statut jest umieszczony w pokoju nauczycielskim oraz zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

 

 

Licznik odwiedzin

1510323
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
730
494
4761
1501373
8133
31210
1510323

Your IP: 44.213.60.33
2024-07-13 20:59

We have 20 guests and no members online

Najczęściej czytane