Godło Polski Królowa Jadwiga

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

 

W związku z zaistniałą sytuacją,  polecamy odwiedzać stronę naszego szkolnego facebooka, gdyż tam na bieżąco są umieszczane posty z ciekawymi stronami edukacyjnymi.

 

 nauka przez zabawę:

 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/nagroda-artykul/71?previewKey=MTU4NDAyMTYxMg--

 


 

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

pt.

 

Wiosna wokół nas

 

Cel konkursu:

 

 • Uaktywnienie i promowanie dzieci uzdolnionych plastycznie;

 • Rozwijanie aktywności twórczej i manualnej dziecka w zakresie technik plastycznych;

 • Utrwalanie poczucia estetyki

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs dla uczniów klas I-III

 • technika dowolna

 • format A4 lub praca przestrzenna (np. kwiaty)

 • praca musi być podpisana

 • każdy może oddać 1 samodzielnie wykonaną pracę

 • prace należy składać w świetlicy szkolnej po powrocie do szkoły

 • o dacie rozstrzygnięcia powiadomimy

 

 

 

 

Organizatorzy:

Świetlica szkolna

 

 


 

WAŻNE !!!

 

Szanowni Państwo, w związku z komunikatem MEN zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi zostają zawieszone na czas 12-25.03.2020.
W dniach 12-13.03.2020 r. będzie funkcjonowała świetlica szkolna

(działania opiekuńcze).
Gorąco proszę o dopilnowanie, aby Państwa dzieci nie korzystały w tym czasie

z miejskich boisk, nie wychodziły do pizzerii itp. Kwarantannę należy potraktować poważnie.
Uczniowie mają na ten czas zlecone lektury do czytania i inne zadania.
Zachęcam do bieżącego sprawdzania wiadomości w Librusie. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogą wysyłać własne prośby i komunikaty.
Szczegółowe wytyczne dotyczące zawieszenia zająć znajdziecie Państwo

na stronie MEN.

 

Z poważaniem
Małgorzata Żuchowska
Dyrektor szkoły

 

 

 


 

UWAGA!

 

Rodzice dzieci - kandydatów na uczniów klas pierwszych proszeni są o złożenie drogą elektroniczną (wysłanie pocztą email) krótkiego oświadczenia woli przyjęcia kandydata - dziecka do szkoły (bez nr PESEL).

Adres mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Przykładowy wzór oświadczenia:

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                       Wieluń, dnia ………………............

  

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

dziecka – kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka: .......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

 

do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu, do której zostało zakwalifikowane do przyjęcia na rok szkolny 2020/2021.

 

 

                                                                                           .................................................

                                                                                                         (imię i nazwisko matki lub ojca/prawnego opiekuna)

 

 

 


 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń

na rok szkolny 2020/2021 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Formularz zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem:

 

 https://sp-wielun.nabory.pl/

 

 

http://oswiata.wielun.pl/

 

WAŻNA UWAGA!

 

Rodzice zapisujący swoje dzieci do klasy pierwszej (z obwodu - z osiedla kard. S.Wyszyńskiego bloki 31-39) proszeni są o wpisywanie w "zgłoszeniu" - w linijce

"ulica" - słów "osiedle kard. S. Wyszyńskiego".

 

I. Kandydaci do szkół podstawowych są przyjmowani na podstawie:

 • ZGŁOSZENIA – do szkoły, w której obwodzie kandydat mieszka. Kandydat przyjmowany jest do szkoły z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka). Miejsce zamieszkania kandydata system określa na podstawie danych o zameldowaniu.

 • WNIOSKU – do szkoły, która nie jest szkołą obwodową kandydata. Kandydat może być przyjęty, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia ustalone kryteria.

 • SKIEROWANIA – dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych (skierowania wydaje Burmistrz Wielunia na wniosek rodziców/opiekunów prawnych). Uczniowie ci nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji.

ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w której obwodzie kandydat mieszka, należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznej szkoły spoza obwodu (wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru (pierwszej w kolejności).

Wniosek o SKIEROWANIE dziecka do kształcenia w oddziale integracyjnym wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składa się w Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 2, w dniach 05.02.2020 r. – 18.02.2020 r.

Druk wniosku o wydanie SKIEROWANIA do oddziału integracyjnego można pobrać na stronie: http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Druki do pobrania”.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2020/2021.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stosuje się zasady takie same jak w przypadku rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego.

Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły:

 • Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu.

 • Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej, ubiegając się o wolne miejsce w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Dziecko, które w roku szkolnym 2019/2020 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w której obwodzie mieszka, na wniosek rodziców (zgłoszenie), jest przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej, w której uczęszczało do oddziału przedszkolnego, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego po złożeniu zgłoszenia.

 • Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są na podstawie liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata.

 • We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

 • Kandydata zamieszkałego na terenie Gminy Wieluń i nieprzyjętego do żadnej z wybranych szkół pozaobwodowych system przypisuje automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnej z miejscem zamieszkania).

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej — ucznia spoza obwodu:

 • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;

 • miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt;

 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 pkt.

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu potwierdzane są:

 • Ad 1. oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej;

 • Ad 2. oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, że jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której o przyjęcie ubiega się kandydat. 

 • Ad 3. oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm).

II. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

I etap

 • 05.02.2020 r. - 19.02.2020 r. - wypełnienie ZGŁOSZENIA w elektronicznym systemie naboru. Wypełnione wydrukowane i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej.

 • 05.02.2020 r. – 18.02.2019 r. – składanie podania o wydanie SKIEROWANIA dziecka do oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • 20.02.2020 r. - ustalenie liczby wolnych miejsc, na które zostanie przeprowadzona rekrutacja i podanie ich do wiadomości w dniu 21.02.2020 r. pod adresem: https://sp-wielun.nabory.pl/.

II etap

 • 24.02.2020 r. – 06.03.2020 r. – wypełnienie WNIOSKU w elektronicznym systemie naboru. Wypełniony, wydrukowany i podpisany WNIOSEK składa się do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

 • 09.03.2020 r. – 13.03.2020 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • 16.03.2020 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 • 16.03.2020 r. – 19.03.2020 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

 • 20.03.2020 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

III. Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca)

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu uzupełniającym, rodzice kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół poza-obwodowych, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, która posiada wolne miejsca. Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać w systemie oraz w poszczególnych szkołach.

Harmonogram czynności

 • 20.04.2020 r. - 24.04.2020 r. - składanie ZGŁOSZENIA w szkole obwodowej (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie, które nie zostały zgłoszone w pierwszym terminie) lub WNIOSKU (do oddziału ogólnodostępnego w szkole spoza obwodu). Wydrukowane, wypełnione, i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej, a WNIOSEK do szkoły wybranej w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

 • 27.04.2020 r. – 28.04.2020 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • 29.04.2020 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.

 • 29.04.2020 r. – 04.05.2020 r. do godz. 15.00  - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

 • 05.05.2020 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

IV. Tryb odwoławczy

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 • Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata.

 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.

 • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.

 • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 


 

Turniej Wiedzy Pożarniczej

 

 

Każdego roku uczniowie ze szkół podstawowych gminy Wieluń biorą udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, mającym na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą. W tym roku Naszą szkołę reprezentowały: Maja Rychlik, Magdalena Kołaczyk i Julia Hałupka. Trzecie miejsce w tym arcytrudnym turnieju zajęła Maja Rychlik, której serdecznie gratulujemy.

 

 

 

 

 

Koszykówka dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej

 

4 marca w naszej szkole odbył się finał powiatowy zawodów koszykówki dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Udział wzięły zespoły: SP w Białej, SP w Osjakowie i SP 4 w Wieluniu. Drużyna SP4 w składzie: Małgorzata Buczek, Oliwia Duda, Julia Krzak, Anna Zieleniewska, Zuzanna Girek, Zofia Słońska, Milena Kurczyk, Dina Dirani zajęła III miejsce. Powiat wieluński w półfinałach województwa reprezentować będzie drużyna ze Szkoły Podstawowej w Białej.

 

 

 

Drużyna dziewcząt mistrzem powiatu w minikoszykówce

 

W dniu 2 marca w Kraszkowicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w minikoszykówce dziewcząt. W turnieju wzięły udział reprezentacje szkół podstawowych z Białej, Konopnicy, Mokrska, Osjakowa, Wierzchlasa, SP nr 5 w Wieluniu oraz SP nr 4 w Wieluniu. Dziewczęta z naszej szkoły zajęły l miejsce zdobywając tym samym tytuł mistrza powiatu !!! Szkołę reprezentowały: Maja Adamczyk, Marta Kornacka, Maria Niciejewska, Zofia Pietrzak, Rozalia Słaby, Mają Sokolak, Patrycja Owczarek, Patrycja Antończyk, Anna Chylicka, Martyna Adamek, Zuzanna Kamińska, Katarzyna Ramuś. Opiekunem drużyny jest Robert Duda.

 

Gratulujemy sukcesu !!!

 


 

WIĘCEJ INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

ZNAJDĄ PAŃSTWO W ZAKŁADCE

"Z ŻYCIA SZKOŁY"

 

Licznik odwiedzin

1105809
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
331
542
2321
1099783
331
19519
1105809

Your IP: 3.214.216.26
2023-02-01 10:52

We have 19 guests and no members online

Najczęściej czytane