Godło Polski Królowa Jadwiga

ZASADY I KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA.

CELE I FUNKCJE OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW

 

1.   W Gimnazjum  nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Kazimierza Wielkiego  w Wieluniu , obowiązują oceny zachowania określone w § … Statutu Szkoły.

2.   Oceny z zachowania uczniów od …data…. są przyznawane na zasadzie systemu punktowego. Punktowy system oceniania zachowania spełnia następujące role:

-         dydaktyczną;

-         wychowawczą;

-         porządkującą.

Walorem dydaktycznym jest to, iż:

-         uczeń dowiaduje się, jaki rodzaj aktywności jest konstruktywny, a jaki nie;

-         uczeń może współuczestniczyć w ocenianiu siebie i innych;

-         uczeń doświadcza poczucia sprawstwa w kwestii swojej oceny z zachowania;

-         uczniowie o różnej osobowości i różnym temperamencie mogą znaleźć żne, adekwatne dla siebie obszary aktywności i „wykazać się”.

Walorem wychowawczym jest to, iż:

-         uczeń w większym stopniu bierze odpowiedzialność za swój los,

-         uczeń doświadcza ponoszenia konsekwencji za swoje działania (pozytywne i negatywne).

-         uczeń ma okazję zadośćuczynienia i polepszenia swojej oceny,

Walor porządkujący dotyczy nauczycieli, którzy mają bogatszą możliwość opisywania zachowań uczniów oraz uzasadnienia swojej oceny w szerszych kategoriach oraz rodziców, którzy mogą w sposób przejrzysty obserwować zachowanie swojego dziecka z szerszej perspektywy, tzn. nie tylko z pozycji zachowania w domu.

3.   Punktowy system oceniania opiera się na założeniu, iż przedmiotem i podmiotem oceny jest zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą, a więc:

-         przestrzeganie zasad Statutu i Regulaminów Szkolnych,

-         przestrzeganie zasad „umów” i kontraktów i umów klasowych,

-         przestrzeganie zasad ustalonych przez nauczycieli danego przedmiotu,

-         przestrzeganie usankcjonowanych społecznie zasad współżycia w grupie.

4.   Zachowanie ucznia poza szkołą jest ujęte w ocenie zachowania.

5.   Ocenianie zachowania ucznia odbywa się poprzez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się:

a) ocenianie bieżące przez wychowawcę; b) klasyfikacja śródroczna (semestralna); c) klasyfikacja roczna;
d) klasyfikacja końcowa. W ocenianiu zachowania ucznia należy uwzględnić aspekt samooceny ucznia.

6.   Wychowawca klasy zobowiązany jest co miesiąc oceniać zachowanie ucznia.

7.   Ocena końcoworoczna (końcowa) jest kontynuacją punktacji okresowej.

 

ZADANIA WYCHOWAWCY

1.   Wychowawca ostatecznie przyznaje liczbę punktów zgodnie z obowiązującym regulaminem.

2.   Każdy wychowawca posiada:

-         regulamin punktowych zasad przyznawania oceny z zachowania,

3.   Wychowawca na zebraniach klasowych i w rozmowach indywidualnych zobowiązany jest do poinformowania rodzica (prawnego opiekuna) o aktualnym zachowaniu ucznia.

4.   Uczeń ma prawo do zapoznania się ze swoją punktacją w „połowie” każdego semestru. Wychowawca informuje ucznia o liczbie punktów i proponowanej ocenie w terminach określonych w § … ust. …, Statutu Szkoły.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA

1.   Każdy uczeń otrzymuje na początku roku szkolnego (okresu) kredyt w wysokości 50 punktów. Kredyt jest równoważny dolnej granicy oceny dobrej.

2.   Uczeń może w ciągu roku szkolnego (okresu) otrzymać większą lub mniejszą liczbę punktów w zależności od swojej postawy, dodatkową pracę, która odbywa się NIE kosztem lekcji.

3.   Na zakończenie roku szkolnego sumuje się punkty z I i II okresu i dzieli przez 2.

4.   Ocenę punktową przelicza się ostatecznie na stopnie według skali:

 

Ocena

Liczba punktów

zachowanie wzorowe

zachowanie bardzo dobre

zachowanie dobre

zachowanie poprawne

zachowanie nieodpowiednie

zachowanie naganne

101 punktów i wyżej

100 pkt. – 80 punktów

79 pkt. – 50 punktów

49 pkt. – 31 punktów

30 pkt. – 11 punktów

poniżej   11 punktów

 

5.   Podstawą do obliczenia punktów w okresach wymienionych w pkt. 2 niniejszego regulaminu są następujące dokumenty:

a)    dziennik elektroniczny LIBRUS

b)    oceny ucznia wystawiona przez kolegów i koleżanki z klasy (tzw. ocena klasy),

c)     notatki pedagogów oraz pisemnie informacje od dyrekcji szkoły.

6.    Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia, nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani odnotować w dzienniku elektronicznym.

7.   Zapisy w zeszycie wychowawczym muszą być: datowane, opatrzone podpisem czytelnym osoby wpisującej uwagę, zawierać odpowiedni zakres;.

8.   Nauczyciel wpisując uwagę – negatywną lub pozytywną informuje ucznia o jej treści.

9.   Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich uzyskanych w okresie pkt. jak również po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów (samoocenie) danej klasy oraz po samoocenie ucznia.

10. Uczeń może pozyskiwać punkty lub je tracić.

11. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na „koncie” (poza dodatnimi punktami) 10 punktów ujemnych.

12. Uczeń posiadający (poza pkt. dodatnimi) 20 pkt. ujemnych, nie może otrzymać zachowania bardzo dobrego.

13. Uczeń posiadający (poza pkt. dodatnimi) 30 pkt. ujemnych, nie może otrzymać zachowania dobrego.

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z osobą, która wpisała uwagę i/lub Dyrektorem Szkoły, ma prawo do uchylenia zapisu dokonanego przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o kontrpropozycji zmiany oceny w głosowaniu jawnym, np.: konflikt z prawem, karygodne udowodnione zachowanie poza szkołą, przy zachowaniu doniosłości pkt. 13 niniejszego regulaminu.

16. Dyrektor Szkoły lub 2/3 składu Rady Pedagogicznej, może złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie ustalonej oceny zachowania danemu uczniowi/uczennicy.

17. Zasady obowiązują w szkole i poza szkołą.

18. Punktowa ocena zachowania uwzględnia w szczególności następujące zakresy:

A. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

B. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

C. Dbałość o honor i tradycje szkoły.

D. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

E. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

F. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

G. Okazywanie szacunku innym osobom.

W związku z zakresami zachowania uczeń może uzyskać punkty dodatnie lub ujemne zgodnie z zasadami:

zakres

zachowania ucznia

Punkty dodatnie

Punkty ujemne

A

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Jest obowiązkiem

Brak nieobecności lub usprawiedliwione +5,

1 nieuspr. +4,

2 nieuspr. +3,

3 nieuspr. +2,

4 nieuspr. +1, 

Spóźnienia         Brak +3

Wzorowe wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań: = + 3 ÷ + 10 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwrot podręczników w nienagannym stanie  = +10 ÷ +20 pkt.

1. Nieobecności

5 – 10 nieuspr. godz.  -1, 11 – 20 -2, 21-30 -3, 31-40 -4, 50 i więcej - -5

Spóźnienia

Od 1 do 5 -1, 5-10   -2, 10 – 15 -3

2. Wagary, ucieczka z lekcji: = 1 pkt za każdą godzinę

3. Brak stroju galowego: = – 3 pkt.

4. Noszenie nieodpowiedniej biżuterii, makijażu
(w tym „jaskrawych” paznokci), ubrań z napisami lub obrazkami o obraźliwej lub nieprzyzwoitej treści lub świadczącej o przynależności do subkultur lub klubów sportowych: = – 5 pkt.

5. Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji (dwu-krotnie udzielona uwaga słowna): = 2 pkt.

6. Brak podpisu rodz. (praw. op.) pod inf. wpisaną np. do zeszytu korespondencji: = – 3 pkt.

7. Brak obuwia zamiennego: = – 1 pkt

8. Niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków: = –  2 ÷  5 pkt. (np. nieuspra-wiedliwiona nieobecność podczas zawodów, wyjść klasowych, akademii szkolnych, nieterminowy zwrot książek do biblioteki)

9. Inne złe zachowania: = – 2 pkt. ÷ – 10 pkt.

 

Zwrot zniszczonych podręczników = – 10 pkt. ÷ – 20

B

Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

1. Własne inicjatywy, samodzielne działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i środowiska szkolnego:
= 1 x na semestr  do + 10 pkt. (np. aktywny udział
w zbiórce surowców wtórnych)

2. Udział w pracach na rzecz szkoły, klasy, środowiska:  = + 5 ÷ 15 pkt. (np. udział w konkur-sach, rajdach, majówkach Tischnerowskich)

3. Udział w zawodach sportowych

a) na szczeblu miejskim: = + 1 ÷ 5 pkt.

b) na poziomie szkoły: = + 1 ÷ 3 pkt.

c) na szczeblu wojewódzkim, regionalnym:

- za udział = + 10 pkt.

- za miejsce w finale = + 15 pkt. oraz pochwała

d) na szczeblu krajowym:

- za udział = + 10 pkt.

- za miejsce w półfinale = + 15 pkt.

- za miejsce w finale (poza 1÷3) = + 16 ÷ 22 pkt.

- za miejsce w finale (1÷3) = + 23 ÷ 25 pkt.

4. Za udział w zawodach i konkursach w czasie pozalekcyjnym: = + 8 pkt.

5. Udział w konkursach przedmiotowych

a) na szczeblu miejskim: = + 1 ÷ 5 pkt.

b) na poziomie szkoły: = + 1 ÷ 3 pkt.

c) na szczeblu woj. regionalnym i wyżej:

- za udział = + 10 pkt.

- za miejsce w półfinale = + 15 pkt.

- za miejsce w finale (poza 1÷3) = + 16 ÷ 22 pkt.

- za miejsce w finale (1÷3) = + 23 ÷ 25 pkt.

6) Efektywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym: = 1 x na semestr  do + 10 pkt.

7) Efektywne pełnienie funkcji w SU: = 1 x na semestr  + 3 ÷ + 10 pkt. (z wyłączeniem pocztu sztandarowego)

1. Za każdorazowe złamanie Statutu lub/i:

a) niewłaściwe zachowanie w stosunku do kolegów, koleżanek: = – 3 ÷ – 10 pkt.

b) niszczenie mienia publicznego nawet, jeśli nie doszło do trwałych uszkodzeń à kopanie, skakanie, itp.: = – 5 ÷ – 10 pkt.

c) celowe zniszczenie mienia szkoły, klasy, kolegów, pracowników szkoły: = – 15 pkt.

d) wychodzenie poza teren szkoły podczas przerw lub lekcji:– 5 pkt.

e) używanie na lekcji telefonu komórkowego, dyktafonu, magnetofonu lub in. urządzeń oraz nośników elektronicznych: = – 2 ÷ – 5 pkt.

f) podrobienie podpisu np. zwolnienia lub oceny:
=  – 10 pkt.

g) złe zachowanie podczas apelu lub uroczystości szkolnej: = – 3 ÷ – 10 pkt.

       

 

 

Przynoszenie do szkoły dóbr materialnych (kalendarzy, papieru, kwiatów i in. lub tp.) traktuje się
 jako miły gest i wyraz sympatii dla nauczyciela i szkoły.

C

Dbałość o honor i tradycje szkoły

1. Reprezentowanie szkoły na uroczystościach patriotycznych oraz na uroczystościach o znaczeniu lokalnym: = do + 10 pkt.

2. Stały uczestnictwo w poczcie sztandarowym – „honor”: = 1 x na semestr  do + 10 pkt.

3. Systematyczna praca na rzecz szkoły i dbałość
o samorozwój: = 1 x na semestr  do + 10 pkt.

4. Przygotowanie akademii i różnych imprez szkolnych w tym sportowych oraz aktywny udział
w nich: = + 5
÷ 15 pkt.

5. Praca na rzecz promocji szkoły: = + 5 ÷ 10 pkt.

1. Brak poszanowania dla symboli narodowych, religijnych i szkolnych: godła, sztandaru, tablic pamiątkowych, pomników itp.:  =   10 pkt.

D

Dbałość
o piękno mowy ojczystej

Jest obowiązkiem

1. Wulgarne słownictwo usłyszane przez nauczyciela oraz inne osoby wulgaryzm w szkole i poza nią:
=  -2 do 5 pkt.

2. Użycie wulgaryzmu w stosunku do nauczyciela lub innej osoby dorosłej: = 10 pkt. oraz nagana.

3. Ubliżanie kolegom i koleżankom: = 5 pkt.

E

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne
oraz innych osób

Jest obowiązkiem

1. Każdorazowe złamanie zasad Statutu Szkoły:

= 5pkt. ÷ 10 pkt.

2. Wprowadzanie osób obcych na teren szkoły:
 =
5 pkt.

3. Picie, posiadanie, asystowanie pijącemu, sprzedaż alkoholu: = 15 pkt. oraz nagana.

4. Posiadanie, zażywanie, sprzedaż narkotyków:
= 20 pkt. oraz
nagana.

5. Zorganizowana przemoc: = 20 pkt. oraz nagana.

6. Kradzież: = 20 pkt. oraz nagana.

7. Palenie papierosów, w tym e-papierosów: za każde przyłapanie, również za asystowanie palącemu: = – 10 pkt. oraz nagana.

8. Wyłudzanie pieniędzy: = – 20 pkt. oraz nagana.

9. Prowokowanie kolegów do złych uczynków lub zachowań: = – 20 pkt. oraz nagana.

10. Dopuszczanie się czynów karalnych poza szkołą, podlegających dochodzeniu policji lub sądu: = – 20 pkt. oraz nagana.

F

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole
i poza nią

 

Jest obowiązkiem

 

1. Szczególnie kulturalne i godne zachowanie się na wyjazdach i wyjściach poza teren szkoły; wpływanie na właściwe zachowanie lub/i postawę: = + 5 pkt.

1. Każdorazowe złamanie zasad Statutu:
= 5 pkt.
÷ – 15 pkt. (np. niekulturalne zachowanie się podczas wyjść poza teren szkoły)

2. Zaśmiecanie otoczenia: =  5 pkt.

G

Okazywanie szacunku innym osobom

1. Długofalowa pomoc koleżeńska – wg uznania wychowawcy po udokumentowanej konsultacji
z klasą: 1 x na semestr =  + 5 pkt.
÷ + 10 pkt.

2. Indywidualny i efektywny wkład w akcje charytatywne w szkole: 1 x na semestr
=
  + 5 pkt.
÷ + 10pkt.

1.Niestosowne zachowanie się względem

nauczycieli, pracowników szkoły, oraz innych osób dorosłych w szkole i poza nią (np. aroganckie odzywanie się do nauczyciela):
= 5 pkt.
÷ 15 pkt.

2. Niewykonanie polecenia nauczyciela:
=2 pkt.
÷ 10 pkt.

3. Bójki uczniowskie: = 10 pkt. ÷ 20 pkt.

4. Grożenie, zastraszanie: = 20 pkt. oraz nagana.

5. Cyberprzemoc oraz inne przejawy niewłaściwego wykorzystania Internetu oraz innych urządzeń elektronicznych: = 20 pkt. oraz nagana.

Licznik odwiedzin

575091
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
119
520
2405
568691
13493
13406
575091

Your IP: 3.236.175.108
2021-02-26 04:48

We have 7 guests and no members online

Najczęściej czytane