Godło Polski Królowa Jadwiga

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIELUNIU

 

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59).
 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności

    realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści

    i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.

 1. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy

    i miesięcznego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy

    szkoły.

 1. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy, modyfikowany w miarę potrzeb i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
 2. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na :
 3. a) czas pracy rodziców- na wniosek rodziców,
 4. b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole,
 5. c) inne sytuacje losowe.
 6. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci , a także ich możliwości psychofizycznych.

 

 

 

Cele i zadania świetlicy

 

 1. Głównym celem świetlicy jest:
 2. zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po

        zakończonych, obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

 1. tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce
 2. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków
 3. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
 4. zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych
 5. pomoc w odrabianiu lekcji
 6. organizowanie gier i zabaw ruchowych
 7. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia

       uczniów

 1. współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych

       i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu

       wychowawczego oraz rocznych planów pracy

 1. zapewnienie możliwości spożycia obiadu
 2. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
 3. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej

       aktywności

 1. współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem.
 2. Świetlica szkolna może objąć opieką wychowawczą również dzieci, które nie zostały zapisane do świetlicy, według zasad ustalonych z wychowawcami klas.
 3. Świetlica szkolna może organizować imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy, turnieje, spektakle i inne.

 

 

Założenia organizacyjne świetlicy szkolnej.

 

 1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
 2. Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej, od godz. 6.45

    do godz. 16. 15.

 1. Świetlica szkolna jest również czynna w czasie roku szkolnego, w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami rodziców.

4.Rekrutacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia rodziców dzieci ubiegających się do świetlicy szkolnej. Zasady przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej reguluje § 4.

 1. Wychowawca klas po skończonych lekcjach dopilnowuje, by jego wychowankowie zapisani do świetlicy zgłosili się pod opiekę wychowawcy świetlicy.
 2. Jeżeli lekcje kończy inny nauczyciel ( np. religii, języka angielskiego, zajęć komputerowych lub nauczyciel pełniący zastępstwo), przejmuje on obowiązki wychowawcy określone w punkcie 5.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie powinna przekraczać 25 osób na wychowawcę.
 4. Opieka wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:

a)dojeżdżający do szkoły,

 1. b) skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,
 2. c) zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego lub religii.
 3. Rodzice osobiście przyprowadzają uczniów do świetlicy i przekazują

    nauczycielowi dyżurującemu.

 1. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia

    rozpoczyna się z chwilą przyprowadzenia go do świetlicy i zgłoszenia tego

    faktu nauczycielowi świetlicy.

 1. Uczniowie klas pierwszych przebywający w świetlicy szkolnej,

    rozpoczynający o określonych godzinach zajęcia, zabierani są na nie przez

    nauczycieli, katechetów z którymi te zajęcia rozpoczynają. Po skończonych

    zajęciach wracają do świetlicy szkolnej.

 1. Uczniowie klas starszych na swoje zajęcia udają się samodzielnie, a godziny

      ich wyjść są im przypominane przez nauczycieli, wychowawców świetlicy.

 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia:
 • plastyczno-techniczne
 • taneczne
 • wokalne
 • gry stolikowe
 • zajęcia relaksacyjne
 • nauka języka niemieckiego
 • gry i zabawy ruchowe.
 1. Korzystanie przez uczniów przebywających w świetlicy z telefonów

komórkowych ogranicza się wyłącznie do kontaktów z rodzicami,    opiekunami prawnymi ewentualnie najbliższymi członkami rodziny.

 1. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad w stołówce szkolnej w wyznaczonych przez wychowawcę grupach oraz określonych godzinach.
 2. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców.
 3. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
 4. a) samodzielnych wyjść ucznia do domu
 5. b) odbierania ucznia przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun
 6. Obowiązkiem rodziców jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 7. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy, dziecko

      może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom policji.

20.O bieżących zwolnieniach ucznia z zajęć świetlicowych wychowawcy

      świetlicy będą powiadamiani przez rodziców, prawnych opiekunów,

      wychowawców klas lub innych nauczycieli naszej szkoły.

 1. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 2. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców o zwolnieniu ucznia

      z zajęć świetlicowych dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

 1. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami, a uczniami.

24.Wychowawca świetlicy każdorazowo zgłasza dyrektorowi  wyjście poza

teren szkoły.

25.Świetlica realizuje swoje zadania według opracowanego „Rocznego planu

      pracy świetlicy” układanego przez wychowawców na dany rok szkolny,

      zaakceptowanego przez dyrektora szkoły.

 

 

 

Regulamin rekrutacji dzieci do świetlicy szkolnej

 

 

 1. Zapisu dziecka do świetlicy dokonuje zespół wychowawców świetlicy na wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest udział w rekrutacji i spełnienie kryteriów naboru.
 3. Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej na dany rok szkolny rodzic/opiekun dziecka, składa do świetlicy szkolnej w dniach od 01.06 -25.06, a uczniowie klas pierwszych do 30 marca.

Karta do pobrania jest na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor, wychowawcy świetlicy szkolnej.
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci wg następujących kryteriów:

 

 • oboje rodzice pracują w godzinach pobytu dziecka w szkole,
 • jeden z rodziców jest osobą niepełnosprawną;
 • rodzic samotnie wychowuje dziecko i pracuje w godzinach pobytu dziecka w szkole,
 • dziecko z rodziny wielodzietnej ( co najmniej 3 dzieci),
 • dzieci dojeżdżające (odziały gimnazjalne),
 • inne sytuacje losowe.

 

 1. Listy przyjętych uczniów do świetlicy szkolnej wywieszane są w terminie do 10 lipca.
 2. Uczeń może nie zostać przyjęty do świetlicy, jeżeli nie spełnia co najmniej jednego z wyżej wymienionych kryteriów.
 3. Rodzic/ prawny opiekun w ciągu roku szkolnego może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy, jeżeli podejmie pracę zawodową, a dziecko nie będzie miało zapewnionej opieki przed i po lekcjach lub gdy rodzina znajdzie się w szczególnej sytuacji losowej.
 4. Z postępowania kwalifikacyjnego tworzony jest protokół.

 

 

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy

 

 1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
 2. zorganizowanej opieki wychowawczej
 3. życzliwego traktowania
 4. poszanowania godności osobistej
 5. uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez

        wychowawców

 1. zgłaszania własnych propozycji zabaw
 2. korzystania z wyposażenia świetlicy
 3. pomocy przy odrabianiu lekcji
 4. rozwijania swoich zainteresowań
 5. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną

 

 1. Uczeń jest zobowiązany do:
 2. przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć

        lekcyjnych i zgłoszenia swojej obecności wychowawcy

 1. przestrzegania regulaminu świetlicy
 2. przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy
 3. kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych

        pracowników szkoły

 1. pomagania młodszym kolegom
 2. dbania o wspólne dobro, ład i porządek
 3. dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów
 4. stosowania się do poleceń wychowawców
 5. aktywnego uczestnictwa w zajęciach
 6. odrabiania lekcji w wyznaczonych godzinach
 7. informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia

        świetlicy

 1. wyjaśnienia swojej nieobecności
 2. respektowania poleceń nauczyciela
 3. notoryczne nieprzestrzeganie zapisów regulaminu świetlicy prowadzi do skreślenia ucznia z listy uczestników świetlicy.

 

 

Zadania nauczyciela –wychowawcy świetlicy

 

 

 1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych.
 5. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
 7. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 8. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowaniem nawyków higieny oraz dbałość.
 9. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, pielęgniarką szkolną.
 10. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy
 11. Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy
 12. Podpisanie kontraktu z wychowankami.
 13. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
 14. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy.
 15. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i wychowawcę ucznia.

 

Współpraca z rodzicami

 

 1. Bezpośredni kontakt.
 2. Pisemne informacje w dzienniku Librus.

 

Dokumentacja  świetlicy

 

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Ramowy rozkład dnia.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć.
 5. Dziennik zajęć.
 6. Karta zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

 

 

 

 

 

Wyposażenie świetlicy

 

 Powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:

 • sprzęt audiowizualny,
 • przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych,
 • czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.,
 • sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Plan pracy świetlicy jest zgodny ze statutem Szkoły, programem wychowawczo-profilaktycznym i koncepcją pracy szkoły.
 2. Regulamin świetlicy zostaje przedstawiony rodzicom na zebraniu na początku roku szkolnego oraz umieszczony na stronie internetowej szkoły oraz w wersji papierowej u nauczycieli świetlicy.
 3. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do przestrzegania po zatwierdzeniu

    przez dyrektora szkoły.

  

Dokumenty wymagane do zapisania dziecka do świetlicy szkolnej

 

Karta uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych 

 

Oświadczenie

Licznik odwiedzin

750753
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
253
801
3282
740098
23774
18464
750753

Your IP: 3.236.232.99
2021-10-28 07:14

We have 17 guests and no members online

Najczęściej czytane