Godło Polski Królowa Jadwiga

 

  

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIELUNIU

 

&1

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Art. 105 ustawy z 14 grudnia

    2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) oraz §7 Rozporządzenia MEN

    w sprawie szczegółowej organizacji pracy publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2017r

    poz.649)

 

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności

    realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści

    i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz

    w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.

 

 1. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy

    i miesięcznego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy

    szkoły.

 

 1. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy, modyfikowany

   w miarę potrzeb i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji

   wychowankom i ich rodzicom.

 

 1. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej

   ze względu   na :

 1. a) czas pracy rodziców- na wniosek rodziców,
 2. b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole,
 3. c) inne sytuacje losowe.
 4. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem

    potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci , a także ich możliwości psychofizycznych.

 

 &2

 

Cele i zadania świetlicy

 

 1. Głównym celem świetlicy jest:
 2. zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych zajęciach

      edukacyjnych;

 1. tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce;
 2. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
 3. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
 4. zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych
 5. pomoc w odrabianiu lekcji
 6. organizowanie gier i zabaw ruchowych
 7. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia

       uczniów

 1. współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych

       i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu

       wychowawczego oraz rocznych planów pracy

 1. zapewnienie możliwości spożycia obiadu
 2. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
 3. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społeczne aktywności
 4. współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także

      z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 1. Świetlica szkolna może objąć opieką wychowawczą również dzieci, które nie zostały zapisane

    do świetlicy, według zasad ustalonych z wychowawcami klas.

 1. Świetlica szkolna może organizować imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy,

    turnieje, spektakle i inne.

 

 &3

 

Założenia organizacyjne świetlicy szkolnej.

 

 1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
 2. Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej, od godz. 6.45

    do godz. 16. 15.

3.Świetlica szkolna jest również czynna w czasie roku szkolnego, w dni wolne od

   zajęć  dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie ze zgłoszonymi  potrzebami rodziców.

4.Rekrutacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących

   w szkole, które wypełniają rodzice ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia rodziców dzieci

    ubiegających się do świetlicy szkolnej.

 1. Wychowawca klas po skończonych lekcjach dopilnowuje, by jego wychowankowie zapisani

    do świetlicy zgłosili się pod opiekę wychowawcy świetlicy.

 1. Jeżeli lekcje kończy inny nauczyciel ( np. religii, języka angielskiego, zajęć komputerowych

    lub nauczyciel pełniący zastępstwo), przejmuje on obowiązki wychowawcy  określone w punkcie

   nr  5.

 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów

    nie  przekracza 25 osób na wychowawcę.

 1. Opieka wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:

    a)dojeżdżający do szkoły,

 1. b) skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na

        zajęcia   lekcyjne,

 1. c) zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego lub religii.
 2. Rodzice osobiście przyprowadzają uczniów do świetlicy i przekazują nauczycielowi

    dyżurującemu.

 1. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia

      rozpoczyna się z chwilą przyprowadzenia go do świetlicy i zgłoszenia tego

      faktu nauczycielowi świetlicy.

 1. Uczniowie klas pierwszych przebywający w świetlicy szkolnej,

       rozpoczynający o określonych godzinach zajęcia, zabierani są na nie przez

       nauczycieli, katechetów z którymi te zajęcia rozpoczynają.

       Po skończonych zajęciach wracają do świetlicy szkolnej.

 1. Uczniowie klas starszych na swoje zajęcia udają się samodzielnie, a godziny

      ich wyjść są im przypominane przez nauczycieli, wychowawców świetlicy.

 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia:
 • plastyczno-techniczne
 • taneczne
 • wokalne
 • gry stolikowe
 • zajęcia relaksacyjne
 • gry i zabawy ruchowe.
 1. Korzystanie przez uczniów przebywających w świetlicy z telefonów

komórkowych ogranicza się wyłącznie do kontaktów z rodzicami,  opiekunami prawnymi ewentualnie najbliższymi członkami rodziny.

 1. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad w stołówce szkolnej w wyznaczonych

      przez   wychowawcę grupach oraz określonych godzinach.

 1. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane

      do KARTY UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH.

      W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał

     do karty, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców.

 1. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
 2. a) samodzielnych wyjść ucznia do domu
 3. b) odbierania ucznia przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun
 4. Obowiązkiem rodziców jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń.

      Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skutkować może wypisaniem

     dziecka ze świetlicy.

 1. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy, dziecko

       może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom policji.

20.O bieżących zwolnieniach ucznia z zajęć świetlicowych wychowawcy

      świetlicy będą powiadamiani przez rodziców, prawnych opiekunów,

      wychowawców klas lub innych nauczycieli naszej szkoły.

 1. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana

       w formie pisemnej z datą i podpisem.

 1. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców o zwolnieniu ucznia

      z zajęć świetlicowych dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

 1. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania kontraktu

      świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami, a uczniami.

24.Wychowawca świetlicy każdorazowo zgłasza dyrektorowi  wyjście poza teren szkoły.

25.Świetlica realizuje swoje zadania według opracowanego „Rocznego planu

      pracy świetlicy” układanego przez wychowawców na dany rok szkolny,

      zaakceptowanego przez dyrektora szkoły.

 

 &4

 

Regulamin rekrutacji dzieci do świetlicy szkolnej

 

 1. Zapisu dziecka do świetlicy dokonuje zespół wychowawców świetlicy na wniosek jego

    rodziców/prawnych opiekunów.

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest udział w rekrutacji i spełnienie

    kryteriów naboru.

 1. Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej na dany rok szkolny rodzic/opiekun dziecka, składa

   do świetlicy szkolnej w dniach od 01.09 -10.09 danego roku szkolnego.

   Karta do pobrania jest na stronie internetowej szkoły lub w świetlicy szkolnej.

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje Komisja Rekrutacyjna

    w  skład której wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor, wychowawcy świetlicy szkolnej.

 1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci wg następujących kryteriów:
 • oboje rodzice pracują w godzinach pobytu dziecka w szkole,
 • jeden z rodziców jest osobą niepełnosprawną;
 • rodzic samotnie wychowuje dziecko i pracuje w godzinach pobytu dziecka w szkole;
 • dziecko z rodziny wielodzietnej ( co najmniej 3 dzieci);
 • dzieci dojeżdżające ;
 • inne sytuacje losowe.

 

 1. Listy przyjętych uczniów do świetlicy szkolnej wywieszane są w terminie do 3 września;
 2. Uczeń może nie zostać przyjęty do świetlicy, jeżeli nie spełnia co najmniej jednego

     z wyżej   wymienionych kryteriów.

 1. Rodzic/ prawny opiekun w ciągu roku szkolnego może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka

   do świetlicy, jeżeli podejmie pracę zawodową, a dziecko nie będzie miało zapewnionej opieki

    przed i po lekcjach lub gdy rodzina znajdzie się w szczególnej sytuacji losowej.

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego tworzony jest protokół.

 

&5

 

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy

 1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
 2. zorganizowanej opieki wychowawczej
 3. życzliwego traktowania
 4. poszanowania godności osobistej
 5. uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców
 1. zgłaszania własnych propozycji zabaw
 2. korzystania z wyposażenia świetlicy
 3. pomocy przy odrabianiu lekcji
 4. rozwijania swoich zainteresowań
 5. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną

 

 1. Uczeń jest zobowiązany do:
 2. przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć

        lekcyjnych i zgłoszenia swojej obecności wychowawcy

 1. przestrzegania regulaminu świetlicy
 2. przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy
 3. kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych  pracowników szkoły
 1. pomagania młodszym kolegom
 2. dbania o wspólne dobro, ład i porządek
 3. dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów
 4. stosowania się do poleceń wychowawców
 5. aktywnego uczestnictwa w zajęciach
 6. odrabiania lekcji w wyznaczonych godzinach
 7. informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy
 1. wyjaśnienia swojej nieobecności
 2. respektowania poleceń nauczyciela
 3. notoryczne nieprzestrzeganie zapisów regulaminu świetlicy prowadzi do skreślenia ucznia z listy uczestników świetlicy.

 

&6

 

Zadania nauczyciela –wychowawcy świetlicy

 1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych.
 5. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
 7. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 8. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowaniem nawyków higieny oraz dbałość.
 9. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, pielęgniarką szkolną.
 10. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy
 11. Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy
 12. Podpisanie kontraktu z wychowankami.
 13. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
 14. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy.
 15. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i wychowawcę ucznia.

 

&7

 

Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośredni kontakt.
 2. Pisemne informacje w dzienniku Librus.

 

&8

Dokumentacja  świetlicy

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Ramowy rozkład dnia.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć.
 5. Dziennik zajęć.
 6. Karta zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

 

 &9

 

 Wyposażenie świetlicy

 

 Powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:

 • sprzęt audiowizualny,
 • przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych,
 • czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.,
 • sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

 &10

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Plan pracy świetlicy jest zgodny ze statutem Szkoły, programem wychowawczo-profilaktycznym i koncepcją pracy szkoły.
 2. Regulamin świetlicy zostaje przedstawiony rodzicom na zebraniu na początku roku szkolnego oraz umieszczony na stronie internetowej szkoły oraz w wersji papierowej u nauczycieli świetlicy.
 3. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do przestrzegania po zatwierdzeniu

          przez dyrektora szkoły.

 

Aneks do REGULAMINU ŚWIETLICY  uzupełniony o wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Organizacja pracy świetlicy w okresie epidemii.

Podstawa prawna:

 

                                         Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz.U. 2020 poz. 1386 z dnia 12 sierpnia 2020 r.

                                         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 410 z dnia 11 marca 2020 r.

                                        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 493 z dnia 20 marca 2020r.

 

 1. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub

 w izolacji w warunkach domowych.

 

 1. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

 1. Wszystkim wchodzącym do świetlicy należy zapewnić środki do dezynfekcji rąk. Są one

 rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków

 pod nadzorem opiekuna.

 

 1. W pomieszczeniach wykorzystanych na zajęcia świetlicowe wywieszono instrukcje z zasadami

       zachowania higieny.

 

 1. Sale świetlicowe, toalety oraz ciągi komunikacyjne są regularnie myte i dezynfekowane.

 

 1. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni

      kontakt uczniów ze sobą.

 

 1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać

            lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki,

            skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

 

      8  . Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.

 1. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia dzieciom:
 2. a) jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone,
 3. b) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk,
 4. c) zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po

               skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nie dotykały oczu, nosa i ust

 

 1. Regularnie myjemy ręce – po przyjściu do świetlicy, przed jedzeniem, po powrocie z boiska.
 2.    Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia w grupie związanych                                                                                            z  COVID-19 oraz respektują polecenia nauczyciela związane z COVID-19
 3.   Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami
 4. Przynoszą tylko niezbędne rzeczy, zabawki itd. zostają w domu
 5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać

        lub dezynfekować, będą  usunięte lub zabezpieczone tak, aby uniemożliwić do nich dostęp.

 

 1. Osoby odbierające uczniów muszą być zdrowe i podczas odbioru dziecka powinny zachować  wszelkie środki ostrożności ((m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe   lub dezynfekcja rąk).
 2. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.

       Konsultacje nauczycieli- wychowawców  z rodzicami odbywają się  na zasadach tożsamych

       z przyjętymi w placówce z szczególnym naciskiem na kontakty umożliwiające zachowanie

       wymaganego dystansu (dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny podany

       przez  rodzica/ opiekuna w karcie zapisu dziecka do świetlicy).

 

 1. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg

         oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia, i niezwłocznie

         powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany

         własny środek transportu).

 

 1. Uczeń, w którego domu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać w domu.

        Wszystkie osoby  współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym

         z  osobą podlegającą kwarantannie muszą pozostać w domu.

 1. Aneks obowiązuje od 01.09.2020r.

 

                                     

 

                                                                                           ………………………………………………..

                                                                                               data i podpis rodziców/ opiekunów prawnych

 

 

 

Dokumenty wymagane do zapisania dziecka do świetlicy szkolnej

 

Karta uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych 

 

Oświadczenie

Licznik odwiedzin

1312424
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
192
2607
1301923
206
24399
1312424

Your IP: 34.229.63.28
2023-12-02 00:24

We have 7 guests and no members online

Najczęściej czytane