Godło Polski Królowa Jadwiga

 
Od 1 września 2017r. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieluniu jest ośmioklasową szkołą państwową.

Obecnie w szkole funkcjonuje 21 oddziałów.

Od 1 września 2019r. wszyscy uczniowie uczą się w budynku

przy ul. 18 Stycznia 24.

Organem prowadzącym jest Gmina Wieluń.

 

Jesteśmy:

 • "Szkołą z klasą"

 • "Szkołą bez przemocy"

 • "Szkołą Promującą Zdrowie"

 • "Szkołą w ruchu"

 


 • INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE STRONY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Informujemy, że zadanie pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „ZIELONY ZAKĄTEK” przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu ” zrealizowane zostało z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Wartość ogólna zadania: 41 750,00 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 38 700,00 PLN
Forma dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości 38 700,00 PLN.


Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. W ramach jego realizacji uczniowie kl. I  uczestniczą w zajęciach nauki gry w szachy w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo przez dwa lata. Lekcje prowadzone są przez nauczycieli, którzy uzyskali certyfikat uprawniający do nauczania podstaw gry w szachy.
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowania ważnych cech osobowości jak: odpowiedzialność, koncentracja czy intuicja.


NAUCZYCIEL W WYMIARZE EUROPEJSKIM - udział w programie wzięła

pani Jadwiga Wnuczek

Uczestniczenie w projekcie „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” było wyjątkowym doświadczeniem. Aktualnie staram się wykorzystywać zdobytą wiedzę, którą dzielę się z innymi nauczycielami, studentami oraz rodzicami moich uczniów.

Ponieważ jestem wychowawcą III klasy edukacji wczesnoszkolnej, przeprowadziłam kilka zajęć w terenie, wykorzystując zasoby naturalnego środowiska. Były to lekcje edukacji przyrodniczej połączone z wychowaniem fizycznym, które odbyły się w parku oraz w lesie. Zachęcam również swoich wychowanków, by każdą przerwę spędzali na boisku szkolnym. Przywiązuję wagę również do ćwiczeń praktycznych, stosując różne dostępne obiekty. Wspólnie z dziećmi zorganizowaliśmy zabawę w sklep. Uczniowie samodzielnie przygotowali stoiska z różnymi artykułami, sprzedawali i kupowali. Uczyli się kulturalnych zachowań podczas robienia zakupów. Była to ciekawa i pouczająca lekcja matematyki.

Poznane metody pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozwoliły na wzbogacenie mojej oferty pedagogicznej. Wykorzystuję je zarówno podczas zajęć rozwijających zdolności uczniów „Chcę umieć więcej”, jak i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

W dalszym ciągu kształcę umiejętności językowe uczestnicząc w kursie języka angielskiego w ramach projektu „Doskonalący się nauczyciel w zmieniającej się szkole”.

Doświadczenie zdobyte dzięki udziałowi w projekcie przyczyniło się do mojego rozwoju zawodowego oraz wpłynęło na poprawę jakości pracy szkoły, w której pracuję.

Jadwiga Wnuczek

Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu uczestniczył w szkoleniu w ramach projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”, który był realizowany od 31 marca 2014 r. do 05 kwietnia 2014 r. Celem wizyty było szczegółowe poznanie pracy placówek edukacyjnych – przedszkolnych i pierwszego etapu nauczania w Redruth i Falmouth. W trakcie zajęć organizowanych przez Highway Farm, pod hasłem "Praca z dzieckiem poza szkołą" nauczyciele poznali, w jaki sposób wzbogacać proces dydaktyczny wykorzystując zasoby naturalnego środowiska. Uczestnicy Projektu mieli również możliwość skonfrontowania metod pracy z dziećmi, w tym ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapoznali się z kulturą regionu Kornwalii. Mobilność wpłynęła także na nawiązanie kontaktów osobistych i formalnych oraz na lepsze i swobodniejsze posługiwanie się językiem obcym.

PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 


WYNIKI KONKURSU "GRANTY 2014"


Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu została laureatem Konkursu Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich "GRANTY 2014". Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli miast: Ciechocinka, Jaworzna i Poznania rozpatrzyła ponad 70 wniosków. Przyznano 9 nagród. Najwyższą liczbę uzyskanych punktów, i tym samym, I miejsce zapewnił sobie projekt edukacji ekologicznej pt. "Bądź z natury ekologiem" autorstwa p. Jolanty Czyżewskiej i p. Elżbiety Klimas z SP 4.      "Szkoła w ruchu" 

    Nasza szkoła, w roku szkolnym 2013/2014, przystąpiła do akcji "Ćwiczyć każdy może". Po zaakceptowaniu dokonań otrzymaliśmy tytuł "Szkoły w ruchu". Więcej o akcji i naszych działaniach można przeczytać w module "Ćwiczyć każdy może". 


Zespół „Ekoasy” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieluniu zajął czwarte miejsce w konkursie ekologicznym „Drugie Życie Elektrośmieci”. Konkurs miał charakter ogólnopolski, a rywalizowały w nim aż 218 drużyn z całego kraju.
7 czerwca 2013 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się uroczysta Gala, podsumowująca V edycję konkursu „Drugie Życie Elektrośmieci” połączona z wręczeniem nagród laureatom. Wszystkie nagrodzone zespoły miały niepowtarzalną okazję zwiedzić stadion z przewodnikiem. Najnowocześniejsza arena w Polsce wywarła na uczniach ogromne wrażenie. Mogli poczuć się jak kibice, sprawdzając niezwykłą akustykę stadionu, zwiedzając zakamarki piłkarskiej szatni, w której do meczów Mistrzostw Europy przygotowywali się Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowski. Poznali trasy, którymi poruszają się fani piłki w czasie meczu. Zobaczyli, w jakich warunkach pracują dziennikarze na Trybunie Prasowej.


Nazwa projektu:  „Możemy się różnić – musimy mieć równe szanse”

Nr umowy: UDA-PKOL.09.01.02-10-088/11-00


   Nasza szkoła w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczęła we wrześniu 2012r realizację projektu systemowego pod nazwą  "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej’’ - "Możemy się różnić – musimy mieć równe szanse’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, którego realizację przewidziano na rok szkolny 2012/13, skierowany był do najmłodszych uczniów. Umożliwił on szkołom podstawowym wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego. Głównym celem projektu było wyeliminowanie stwierdzonych barier u uczniów, rozszerzenie umiejętności oraz wyeliminowanie wad wymowy, wad postawy. Cele te zostały zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększeniem zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania.

W ramach projektu prowadzone były następujące zajęcia:

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu-120 godzin

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-120 godzin

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej-150 godzin

    Na potrzeby efektywnego prowadzenia zajęć w ramach projektu szkoła została doposażona w materiały wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja). Zakupiona została m.in. tablica multimedialna, laptop oraz specjalistyczne oprogramowanie do logopedii i dysleksji.

Ogółem w Szkole Podstawowej nr 4 wartość zakupionych środków wyniosła 76 606,27zł, w tym cross-financing 7661,11zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach Projektu realizowane były następujące zajęcia:

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Prowadząca: Maria Chmielewska, Jolanta Wandoch-Urbanek

Ilość grup: IV

Ilość godzin tygodniowo: zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla każdej z grup.

Uczestnicy: uczniowie klas I-II (32 uczniów).

Cele zajęć:

 • przezwyciężenie skutków niepowodzeń szkolnych tj. trudności w czytaniu i pisaniu oraz przywrócenie prawidłowych postaw uczniów wobec dalszej nauki;

 • umożliwienie dzieciom opanowania i doskonalenia podstawowych umiejętności: czytania i pisania.

Zajęcia mają charakter nauki przez zabawę. Umożliwia to w dużej mierze doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt  taki jak: tablica multimedialna, multimedialne oprogramowanie, drewniane,, Memory’’, płyta do  interaktywnej nauki języka polskiego, układanki edukacyjne, magnetyczne abecadło, stemple „Szlaczki graficzne”, gry edukacyjne i historyjki obrazkowe. Dużą popularnością cieszą się wśród uczniów puzzle edukacyjne.  Odpowiedni dobór metod pracy oraz atrakcyjne pomoce czynią zajęcia ciekawymi, a przez to podnoszą  efektywność pracy nauczyciela i przyczyniają się do niwelowania dysfunkcji.

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu treści matematycznych

Prowadząca: Jadwiga Wnuczek

Ilość grup: II

Ilość godzin tygodniowo: zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla każdej z grup.

Uczestnicy: uczniowie klas I-III (16 uczniów).

Cele zajęć:

 • poprawa sprawności liczenia;

 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych;

 • posługiwanie się metodami matematycznymi w życiu codziennym;

 • podniesienie sprawności manualnej

 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania, porządkowania i orientacji przestrzennej.

Zindywidualizowana praca z uczniami oraz zastosowanie metody czynnościowej sprzyja zdobywaniu przez nich wiadomości i umiejętności, lepszemu rozumieniu pojęć. Uczniowie poprzez działanie, manipulowanie, odkrywanie i przeżywanie wzbogacają swoją wiedzę. Nauczyciel jest przewodnikiem i doradcą. Ważną rolę odgrywają pomoce takie jak: Logigram, Puzelator, tabliczka ,,Abaco’’, Cyfry magnetyczne, specjalistyczny program komputerowy ,,Matematyka-Terapia Pedagogiczna’’. Pomagają one kształtować kompetencje kluczowe, a dodatkowo stymulują i zaspokajają samodzielną potrzebę odkrywania. Wdrażają do samokontroli i podnoszą motywację do samodzielnych działań.

3. Zajęcia logopedyczne 

Prowadząca: Bożena Dubas, Jolanta Pęcherczyk,

Ilość grup: IV

Ilość godzin tygodniowo: zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla każdej z grup.

Uczestnicy: uczniowie klas I-III (16 uczniów).

Cele zajęć:

 • korekcja istniejących u dzieci zaburzeń i wad wymowy;

 • usprawnianie układu oddechowego, fonacyjnego i aparatu artykulacyjnego;

 • kształcenie słuchu;

 • kształtowanie umiejętności percepcyjnych: wzrokowych, słuchowych i czuciowych.

W trakcie zajęć dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, fonetyczne, logorytmiczne kształtujące słuch fonematyczny i wspierające motorykę narządów artykulacyjnych. Uczniowie bardzo chętnie i systematycznie uczestniczą w zajęciach.

Praca przynosi oczekiwane efekty. Widać ogromne postępy w artykulacji poszczególnych głosek, co rzutuje na poprawność mowy i pisowni. Atrakcyjność działań nauczycieli podnoszą różnorodne pomoce dydaktyczne, które służą korekcji zaburzeń i wad wymowy.4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Prowadząca- Małgorzata Fertała,

Ilość grup-II

Ilość godzin tygodniowo -zajęcia odbywały się raz w tygodniu dla każdej z grup.

Uczestnicy: uczniowie klas I-III (25).

Cele zajęć:

 • niwelowanie wad postawy;

 • wyrównywanie zaburzeń rozwoju motorycznego;

 • uzupełnianie niedoboru ruchu dziecka;

 • korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie do stanu prawidłowego;

Aby osiągnąć zamierzone cele nauczyciele stosowali metody naśladowcze, zabawowo-naśladowcze, oglądowe i ścisłe zadaniowe. Na każdych zajęciach dzieci uczone były zasad zdrowego i higienicznego trybu życia. Wyrobiono u nich nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała poprzez ćwiczenia, odpowiednie pogadanki, gry i zabawy korekcyjne. Uczniowie otrzymali również indywidualne zestawy ćwiczeń do pracy w domu oraz instruktaż ich wykonania. Zajęcia uatrakcyjniały przybory i przyrządy pozyskane w ramach Projektu takie jak: koordonki, deski balansujące, szczudła, trampoliny, zestawy sportowe (piankowe tory przeszkód), półkule sensoryczne, maty ,,Jeżyk”, piłki do masażu. Cieszą się one dużą popularnością wśród uczniów. 

Licznik odwiedzin

575078
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
106
520
2392
568691
13480
13406
575078

Your IP: 3.236.175.108
2021-02-26 04:24

We have 12 guests and no members online

Najczęściej czytane