Godło Polski Królowa Jadwiga

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

Złożenie do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu podań, wniosków i skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformach ePUAP2

i biznes.gov.pl. Platformy te wytwarzają urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

WAŻNE - zanim złożysz skargę

Pismo ogólne do podmiotu publicznego – ePUAP2

Pismo ogólne do urzędu – Biznes.gov.pl

(Z formularza mogą korzystać również osoby fizyczne i podmioty publiczne)

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Królowej Jadwigi

w Wieluniu: /sp4-Wielun/SkrytkaESP

INNE FORMY KOMUNIKACJI

Niezależnie od wprowadzonego kanału komunikacji poprzez skrzynkę podawczą osoby, które

nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, mogą korzystać z poczty e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres ten nie służy do składania podań w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Podania powinny spełniać wymogi określone w art. 63 ww. ustawy, tj. mogą być wnoszone m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu.

Dla wniosków przesłanych pocztą elektroniczną Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Królowej Jadwigi

w Wieluniu nie wystawia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie: ul. 18 Stycznia 24, 98-300 Wieluń
  • przez email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sławomir Mazur. Można się z nim kontaktować telefonicznie pod numerem 727931623 lub e-mailem na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO [1]) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu wniosek przekazała.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń [2] oraz podmioty, z którymi Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Królowej Jadwigi

w Wieluniu zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

 

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119

z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO

[2] Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

 

 


 

Godziny dostępności nauczyciela

 

L.P

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień, godz. lekcyjna

Sala

1.

Adamczyk Filomena

Wtorek              745- 845

12

2.

Adrianowicz Joanna

Poniedziałek   1430-1530

2

3.

Antoniak Malwina

Środa                1430-1530

15

4.

Bandera Beata

Środa                1425-1525

14

5.

Bura Aleksandra

Piątek               1345-1445

13

6.

Caban Aleksandra

Poniedziałek    850-950

Gabinet psychologa

7.

Caban Milena

Wtorek             1520-1620

4

8.

Chmielewska Maria

Środa              935 - 1035

16

9.

Czyż Marzanna

Wtorek            1520-1620

s.7

10.

Derbis Tomasz

Piątek               1230-1330

Pływalnia/pokój WF

11.

Dubas Bożena

Poniedziałek   1330-1430

26

12.

Duda Robert

Piątek               1430-1530

Pływalnia/pokój WF

13.

Falis Barbara

Poniedziałek   1430-1530

Biblioteka

14.

Fertała Małgorzata

Wtorek             1130-1230

21

15.

Hadryś Katarzyna S. Immakulata

Czwartek      1515-1615

s.2

16.

Janik Anna

Poniedziałek    1245-1345

26

17.

Kępa Katarzyna

Poniedziałek     1330-1430

15

18.

Kita Iwona

Wtorek              1515- 1615

s.3

19.

Klimas Elżbieta

Wtorek              1430-1530

1

20.

Kowalczyk Beata

Poniedziałek    1330-1430

Pływalnia/szkoła 16

21.

Kowalczyk Justyna

Piątek                 1340-1440

11

22.

Krawczyk - Walczybok Katarzyna

Piątek               700-800

11

23.

Kucharski Grzegorz

Poniedziałek     1425-1525

3

24.

Lewandowska Beata

Czwartek       1330-1430

25

25.

Lewik Wanda

Poniedziałek    1510-1610

Sala wychowania fizycznego

26.

Marciniak Halina

Środa              1130 - 1230

16

27.

Olejnik Paweł

Czwartek       1310-1410

15

28.

Pawłowska Elżbieta

Środa                1400-1500

Gabinet pedagoga

29.

Pęcherczyk Jolanta

Piątek               1230-1330

25

30.

Pietrzak Justyna

Środa              800 – 900

13

31.

Placek Renata

Poniedziałek   1425-1525

IV

32.

 Podyma Wioletta

 Środa                1420-1520

Sala wychowania fizycznego

33.

Reczkin – Gagatek Izabela

Poniedziałek   1530-1630

Świetlica

34.

Skrzypecka Agnieszka

Poniedziałek   1500-1600

Sala muzyczna

34.

Szubert Elżbieta

Czwartek          1145-1245

23

36.

Wielgosińska Anna

Wtorek             1340-1440

12

37.

Wnuczek Jadwiga

Poniedziałek    1330-1430

24

38.

Wolna Anna

Poniedziałek    1330-1430

13

39.

Wróbel Cezary

Czwartek      1425-1525

5

40.

Zając Magdalena

Wtorek             1325-1425

11

41.

Żelezna - Gotowicka Marta

Środa                1330-1430

s.2

42.

Madziara Agnieszka

Środa                1400-1500

Gabinet wicedyrektora

43.

Żuchowska Małgorzata

Poniedziałek   1400-1500

Gabinet dyrektora

 

 


 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Zakres ubezpieczenia

https://drive.google.com/file/d/1kIrpN3JnZ6vObaWRJsph2EUy4hGDbsQe/view?usp=sharing    

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

https://drive.google.com/file/d/1-uSin4HudA3PY_b0JrkC1S5eL3NiTbUe/view?usp=sharing

 

Karta produktu

https://drive.google.com/file/d/1qKJaULhzQbVJ2noAUH1TZ5yrEUhogEy6/view?usp=sharing

 

Obowiązek informacyjny

https://drive.google.com/file/d/1LElGZW1QL5mltg7zaVAM1sdD9JQXZeDN/view?usp=sharing

 


Zarządzenie nr7/2020 w sprawie zdalnego nauczania

w klasie 3c

 


Nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych:

 

https://lodzkie.edu.com.pl/

 

 


OGŁOSZENIE

Informujemy, iż Gmina Wieluń w roku 2017 pozyskała środki od Wojewody Łódzkiego na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

W związku z powyższym  informujemy, że naszej placówce udało się pozyskać 

w/w środki na zakup sprzętu z przeznaczeniem na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej

 


 

ODWIEDŹ KRAJOWĄ MAPĘ ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

 

W województwie łódzkim ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec naszego regionu może sam zadbać o bezpieczeństwo. Zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami a także sprawdzić czy w danej okolicy jest bezpiecznie. Możesz mieć na to wpływ. Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. UWAGA! "Mapa" nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Krotki film o rzeczach oczywistych – o aplikacji na telefon

 

 

 

 


                                                                                                     

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 

      

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 

         Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor   
     Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi  w Wieluniu)                 
     z siedzibą w (ul. Lecha  Kaczyńskiego 24, 98-300 Wieluń,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych :                                                       
                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
     ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c

     ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                
     27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego

     rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
     2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
     podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
     podstawie przepisów prawa ,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie

     określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do
    danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
    ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
    przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
    zgody w dowolnym momencie,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne  i wynika                               

     z obowiązku  ustawowego dotyczącego zapisania dziecka do

     szkoły.

 

 

Licznik odwiedzin

1461263
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
81
849
81
1457197
13361
24910
1461263

Your IP: 44.200.86.95
2024-05-19 04:41

We have 4 guests and no members online

Najczęściej czytane