Godło Polski Królowa Jadwiga

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny
2019/2020


Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń na
rok szkolny 2019/2020 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Formularz
zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny
2019/2020 będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: https://sp-wielun.nabory.pl/. Dostęp możliwy jest także ze strony Wieluńskiego Portalu Edukacyjnego:
http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Rekrutacje”. Login i hasło tworzy się podczas
pierwszego wypełniania wniosku.
I. Kandydaci do szkół podstawowych są przyjmowani na podstawie:
 ZGŁOSZENIA – do szkoły, w której obwodzie kandydat mieszka. Kandydat przyjmowany
jest do szkoły z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem
dziecka). Miejsce zamieszkania kandydata system określa na podstawie danych
o zameldowaniu.
 WNIOSKU – do szkoły, która nie jest szkołą obwodową kandydata. Kandydat może być
przyjęty, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia ustalone kryteria.
 SKIEROWANIA – dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych (skierowania wydaje Burmistrz
Wielunia na wniosek rodziców/opiekunów prawnych). Uczniowie ci nie uczestniczą
w elektronicznej rekrutacji.
ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w której obwodzie kandydat mieszka, należy wypełnić w systemie
elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.
WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznej szkoły spoza obwodu (wraz
z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) należy wypełnić w systemie
elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru
(pierwszej w kolejności).
Wniosek o SKIEROWANIE dziecka do kształcenia w oddziale integracyjnym wraz z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego składa się w Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowo-
Wychowawczych w Wieluniu przy Pl. Kazimierza Wielkiego 2, w dniach 04.02.2019 r. –
12.03.2018 r.
Druk wniosku o wydanie SKIEROWANIA do oddziału integracyjnego można pobrać na stronie:
http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Druki do pobrania”.
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do
oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania
rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020.
W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej
w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stosuje
się zasady takie same jak w przypadku rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego.
Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły:
 Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny
2019/2020 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych
kryteriów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu.
 Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej, ubiegając się o wolne miejsce
w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym.
 Dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 realizowało obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż
szkoła, w której obwodzie mieszka, na wniosek rodziców (zgłoszenie), jest przyjmowane do
klasy I szkoły podstawowej, w której uczęszczało do oddziału przedszkolnego, bez
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
 Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych poza-obwodowych przyjmowani są na
podstawie liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność
zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata.
 We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od
najbardziej do najmniej preferowanej.
 Kandydata zamieszkałego na terenie Gminy Wieluń i nieprzyjętego do żadnej z wybranych
szkół poza-obwodowych system przypisuje automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnej
z miejscem zamieszkania).
Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej — ucznia spoza obwodu:
 w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;
 miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt;
 w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu
należytej opieki - 3 pkt.
Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu potwierdzane są:
 Ad 1. oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że rodzeństwo kandydata
uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej;
 Ad 2. oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, że jego
miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której o przyjęcie ubiega się
kandydat.
 Ad 3. oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że w obwodzie szkoły
zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150
ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 z późn. zm).
II. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół
podstawowych
I etap
 04.02.2019 r. - 15.02.2019 r. - wypełnienie ZGŁOSZENIA w elektronicznym systemie
naboru. Wypełnione wydrukowane i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły
obwodowej.
 04.02.2019 r. – 15.02.2019 r. – składanie podania o wydanie SKIEROWANIA dziecka do
oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 18.02.2019 r. - ustalenie liczby wolnych miejsc, na które zostanie przeprowadzona
rekrutacja i podanie ich do wiadomości pod adresem: https://sp-wielun.nabory.pl/.
II etap
 25.02.2019 r. – 08.03.2019 r. – wypełnienie WNIOSKU w elektronicznym systemie naboru.
Wypełniony, wydrukowany i podpisany WNIOSEK składa się do szkoły pierwszego wyboru
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
 11.03.2019 r. – 14.03.2019 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 15.03.2019 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje
rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 15.03.2018 r. – 21.03.2018 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci
pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został
zakwalifikowany.
 22.03.2019 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje
rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
III. Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca)
Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli
szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu uzupełniającym, rodzice kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół
poza-obwodowych, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, która posiada wolne miejsca.
Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać w systemie oraz w poszczególnych
szkołach.
Harmonogram czynności
 23.04.2019 r. - 25.04.2019 r. - składanie ZGŁOSZENIA w szkole obwodowej (dotyczy
dzieci zamieszkałych w obwodzie, które nie zostały zgłoszone w pierwszym terminie) lub
WNIOSKU (do oddziału ogólnodostępnego w szkole spoza obwodu). Wydrukowane,
wypełnione, i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej, a WNIOSEK do
szkoły wybranej w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
kryteriów.
 26.04.2019 r. – 29.04.2019 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 30.04.2019 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje
rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 30.04.2019 r. – 06.05.2019 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci
pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został
zakwalifikowany.
 07.05.2019 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje
rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
IV. Tryb odwoławczy
 W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do
szkoły.
 Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez
rodziców/prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy
przyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły oraz liczbę
punktów uzyskanych przez kandydata.
 W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą
wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Licznik odwiedzin

402518
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
116
405
888
397805
7986
10795
402518

Your IP: 34.204.200.74
2020-01-21 10:05

We have 6 guests and no members online

Najczęściej czytane